Opinió

Novetats en la Llei de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal (Llei 11/2021)

Des del passat dia 11 de juliol es redueix de 2.500€ a 1.000€ l’import màxim dels pagaments en efectiu en les operacions en que alguna de les parts que hi intervenen actuï en qualitat d’empresari o professional

A mitjans d’aquest passat mes de juliol, va entrar en vigor una reforma de la llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Una llei que inclou una sèrie de mesures en àmbits de pagaments en efectiu, recàrrecs, sancions i reduccions.
Reducció límit per a pagaments en efectiu.
El més vistós i que ha transcendit a nivell popular, ha estat la rebaixa dels imports permesos en els pagaments en efectiu. Així, des del passat dia 11 de juliol es redueix de 2.500€ a 1.000€ l’import màxim dels pagaments en efectiu en les operacions en que alguna de les parts que hi intervenen actuï en qualitat d’empresari o professional.
També disminueix el límit als pagaments en efectiu entre particulars, però efectuats per un no resident a l’estat espanyol. En aquest cas la quantia permesa passa de 15.000€ a 10.000€.

Modificacions a la Llei General Tributària

En aquest apartat, hi ha diverses modificacions realitzades per facilitar la regularització voluntària dels contribuents i també per rebaixar el cost de determinades sancions quan el contribuent les accepti i pagui dins dels terminis establerts.
Així hi ha una reducció dels recàrrecs aplicables en la presentació de declaracions fora del termini establert, sempre que no hi hagi requeriment previ per part de l’administració. El recàrrec, passa a ser d’un 1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de retard respecte al termini voluntari de presentació. Si la presentació es fa més d’un any després del termini previst, el recàrrec passarà a ser del 15% més interessos de demora.

També hi ha una ampliació de les reduccions aplicables a les sancions tributaries en dos casos. En el cas d’actes d’inspecció amb acord, s’aplicarà una reducció del 65% en lloc del 50% que es venia aplicant. Mentre que en el cas de pagament immediat sense ajornament o amb ajornament garantit amb aval, la reducció aplicable serà del 40% en lloc del 25% que es venia aplicant.
Hi ha força més novetats que afecten a aspectes menys rellevants a nivell particular, però destaquem algunes que tenen certa importància. Es fa menció a la obligació dels productors i comercialitzadors de software de gestió i comptabilitat, per a que aquest garanteixi la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres. Hi ha previst un regim sancionador per la producció i/o comercialització de programes informàtics que permetin la modificació i omissió dels registres creats.
S’introdueix la obligació d’informar sobre la tinença de monedes virtuals situades a l’estranger en el model 720. En aquest cas, sempre que la quantia superi el valor previst en els requisits de presentació del model.