Opinió

El pressupost municipal pel 2020

S'està doncs duent a terme una política expansiva de la despesa de personal que ja ens va portar a dures mesures d'ajust en el passat

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual que reflecteix l'estratègia del govern a l'hora de prioritzar diferents polítiques. És, per tant, una eina clau per a la gestió pública, perquè permet controlar i avaluar les actuacions municipals, així com la seva planificació i programació.
El resultat de l'aplicació del pressupost s'ha de valorar analitzant si durant l'exercici ha respost no només a l'estratègia municipal, sinó també als interessos de la ciutadania, ja que és aquesta la perceptora dels serveis de l'administració pública, i per tant no podem separar l'execució del pressupost dels resultats que es deriven de la seva implementació.
És difícil que un pressupost funcioni quan no hi ha estratègia política que l'avali. L'absència d'un projecte de ciutat impedeix per força establir les prioritats per a aconseguir els objectius que cerca. La primera conseqüència d’aquesta manca de lideratge fa que el Consistori es limiti a gestionar el dia a dia, cosa que no seria en si mateix un problema si es fes bé. El problema a Cambrils és que no sols no hi ha un projecte de l'equip de govern respecte a la ciutat, sinó que tampoc gestiona de manera eficient el dia a dia.

La no presentació del pressupost en termini activa la pròrroga automàtica del pressupost de l'any anterior. No és aquesta una situació neutra, ja que afecta de forma directa a molta gent. Per exemple, s’estan produint retards en els pagaments a propietaris d’habitatges que els han cedit al Consistori en règim de lloguer socials, transmetent la imatge d’una administració ineficient en la que no es pot confiar. El primer que hauria de fer el govern municipal és explicar clarament quins han estat els motius per portar la aprovació del full de ruta econòmic a finals del mes de febrer, evidenciant dificultats en l'acord per a presentar un pressupost quadrat a cop de mall, i que no respon als interessos dels cambrilencs sinó a les posicions de cada partit en aquest regne de taifes en què s'ha convertit el Consistori.
Si bé és cert que el deute s’ha reduït considerablement, en gran part degut a la normativa pressupostària, també ho és que mai aquest poble ha tingut els carrers i voreres en un nivell de degradació tan profund, amb els nivells de brutícia que advertim als carrers, amb unes zones verdes pitjor mantingudes o amb retards tan dilatats en els pagaments a empreses i associacions.

En el pressupost criden l'atenció dos capítols en concret: el fort increment del capítol de personal, degut principalment a la caòtica gestió municipal, en concret d'un 5,92% respecte a l'any anterior. Això significa que el 40% del pressupost es destina a nòmines. A títol comparatiu Salou, destinarà el 37% amb un pressupost de gairebé 49 milions.
Cal destacar que la implementació de la RLT, aprovada amb informes contraris de Secretari i Interventor, estaria en principi limitada segons la normativa i el compliment de l'estabilitat financera i pressupostària. A més es relacionen una sèrie de places sense dotació econòmica, algunes d'elles presumiblement amb un alt cost per a l'erari públic, que no estan pressupostades. El criteri de prudència recomanaria que s'integressin de forma quantificada, el que dispararia el capítol 1, de personal, bastant per sobre del 40% esmentat anteriorment. S'està doncs duent a terme una política expansiva de la despesa de personal que ja ens va portar a dures mesures d'ajust en el passat.
I del capítol 2, respecte a despesa en bens i serveis, dir que pateix un fort increment degut a la gestió de residus, que ha comportat l'increment del 14% de la taxa sense que aquesta pujada representi cap millora evident pels cambrilencs, que pagaran molt més pel mateix servei.

El grup popular va presentar propostes per tal d’impulsar intervencions prioritàries i urgents als carrers i vial de La Llosa, el Regueral o barris de Vilafortuny, i complir amb la promesa del Pla Integral de Rehabilitació, També impulsar el projecte de la nova estació d’autobusos, més il·luminació de Nadal o un Parc Infantil a la zona del Pi Rodó, o una nova ordenança per tal de coordinar totes les accions de promoció de la activitat econòmica, sent rebutjades totes les propostes.
I tot l'exposat és sens dubte degut a l'acció del govern municipal, incapaç d'adoptar solucions efectives amb perspectiva de futur, i a uns pressupostos anuals simplement orientats a la gestió del dia a dia. Nosaltres no podem avalar aquest pressupost, que no fa sinó evidenciar la preocupant deriva del que no té un rumb definit i es limita a capejar les ones amb l'esperança de que el temps solucioni els problemes per si sol.