Opinió

Novetats en el permís de maternitat i paternitat (Naixement, Adopció i Acolliment d'un fill)

Reial Decret-Llei 6/2019 de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en el treball i ocupació

Des de l’ 1 d’ abril de 2019 fins al 31 de desembre de 2019.

La mare biològica seguirà tenint com fins ara setze setmanes de permís de maternitat, de les quals sis seran de descans obligatori. L’altre progenitor disposarà d'un període de suspensió total de vuit setmanes, dos de les quals tindrà que fer-les immediatament després del part. Les sis setmanes restants es podran exercitar fins que el fill o filla compleixi dotze mesos.

Des de l’ 1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

El pare gaudirà d’un període de suspensió de dotze setmanes, de les quals, les quatre primeres es faran totes ininterrompudament després del part. La resta es podran fer durant els primers dotze mesos de vida de l’infant. La mare biològica podrà cedir de les setze setmanes de suspensió, dues setmanes a l’altre progenitor.

A partir de l’ 1 de gener de 2021.

El pare i la mare disposaran d’un permís de 16 setmanes, incloent-hi sis setmanes de permís obligades per a cadascun d’ells , de manera ininterrompudament e immediatament després del part. Les deu restants, es podran gaudir ja sigui amb posterioritat a les 6 setmanes de descans obligatori de la mare o durant el primer any de vida del nen/a.

A partir de l’ 1 de gener de 2019-2020-2021 en cas d’ Adopció o Acolliment, cada progenitor disposarà d’un període de suspensió de sis setmanes a gaudir obligatòriament a temps complet e immediatament a la resolució judicial o decisió administrativa de l’adopció o acolliment. Juntament a aquestes 6 setmanes, els progenitors tindran durant l’any 2019, d’un total de dotze setmanes, les quals podran gaudir-se voluntàriament durant el primer any, a partir de la resolució judicial. Per a l’any 2020 seran setze les setmanes de caràcter voluntari on cada progenitor podrà gaudir voluntàriament e individualment d’un màxim de deu setmanes, sobre el total de les setze, quedant les altres si s’escau, a disposició de l’altre progenitor. Tanmateix a partir de l’any 2021, les setmanes voluntàries seran deu, i cada progenitor haurà de gaudir el seu dret, essent aquest individual e intransferible.

Tanmateix, de les setmanes que no son obligatòries després del part, hi ha la possibilitat de poder-les gaudir tant a temps complet com a temps parcial. En cas de part, adopció o acolliment múltiple, s’amplia el permís en dues setmanes per cada fill a partir del segon. El salari que es percep és el 100 % de la base reguladora diària. Les quantitats rebudes del permís de maternitat o paternitat estaran exemptes d’IRPF.