Opinió

Tributació del lloguer d'apartaments turístics

en aquesta activitat hi intervenen tot un seguit d’impostos i obligacions d’informació que poden resultar difícils d’assumir, si no s’està prou informat

En els últims anys, el sector turístic ha vist com s’ha anat incrementant l’oferta d’apartaments d’ús turístic i cada cop hi ha una part més important de turistes que s’interessa per aquesta possibilitat a l’hora de planificar les seves vacances. Això ha disparat l’interès dels propietaris que volen obtenir uns ingressos extres durant tot o una part de l’any mercè al lloguer de les seves propietats. Per això parlem de la tributació dels apartaments turístics des de totes les vessants i de la forma més simplificada possible. Estem parlant que en aquesta activitat hi intervenen tot un seguit d’impostos i obligacions d’informació que poden resultar difícils d’assumir, si no s’està prou informat.

En primer lloc, cal distingir entre tres possibilitats, que son les que determinaran la forma en que tributarà el propietari en els diferents impostos. La primera és el propietari que cedeix l’immoble a un tercer que és qui el sotsarrendarà als turistes. La segona és que el propietari sigui l’encarregat de gestionar els lloguers als usuaris i no presti cap més servei complementari al propi lloguer. La tercera, seria que el propietari gestioni el lloguer i a més ofereixi altres serveis complementaris a la indústria hotelera, tal com neteja periòdica, canvi periòdic de roba de llit i bany, bugaderia, custodia d’equipatges, premsa, reserva d’altres serveis turístics, ... i en ocasions fins i tot alimentació i restauració.

 

* Primer cas: Quan un particular cedeix la gestió de l’immoble a un tercer, que és qui s’ocupa de gestionar el lloguer i practicar totes les liquidacions i obligacions, el propietari només haurà de fer:

 • Alta d’activitat a hisenda en l’epígraf 861.1 de lloguer d’habitatges.

 • Alta de l’IVA al regim general. Emetre una factura al gestor de l’immoble, per la quantitat que hagin acordat i liquidar el tipus general del 21% d’IVA per aquest concepte.

 • Declarar els ingressos en la seva declaració del IRPF de l’exercici corresponent, en l’apartat de Rendiments del Capital Immobiliari, sense aplicar cap reducció i deduint només aquelles despeses a les que hagi hagut de fer front.

 

* Segon cas: Quan el particular gestiona ell mateix el lloguer de l’habitatge d’ús turístic i no presta altres serveis accessoris (només la neteja i canvi de roba entre les diferents estades). En aquest cas les obligacions i els impostos a liquidar son:

 • Alta d’activitat a hisenda en l’epígraf 861.1 de lloguer d’habitatges.

 • No cal Alta de l’IVA, ja que en aquest cas l’activitat es troba exempta de l’impost.

 • Liquidar l’ITP per cada estada, en funció de la quantia de la mateixa, aplicant l’escala aprovada per cada comunitat autònoma

 • Declarar els ingressos en la seva declaració del IRPF de l’exercici corresponent, en l’apartat de Rendiments del Capital Immobiliari, sense aplicar cap reducció i deduint només aquelles despeses a les que hagi hagut de fer front.

 • Els intermediaris que intervinguin en la gestió, hauran de presentar el model 179 amb la informació corresponent a totes les cessions de l’habitatge que s’hagin celebrat.

 

* Tercer cas: Quan el particular gestiona ell mateix el lloguer de l’habitatge d’ús turístic i en aquest cas, si presta altres serveis accessoris (no només la neteja i canvi de roba entre les diferents estades). Les seves obligacions fiscals i formals son:

 • Alta d’activitat a hisenda en l’epígraf 685 de Allotjaments turístics extra hotelers.

 • Alta de l’IVA i tributació al tipus reduït del 10% amb obligació d’emissió de factures. En aquest cas, com que és una operació subjecta a IVA, no tributarà per ITP.

 • Declarar els ingressos en la seva declaració del IRPF de l’exercici corresponent, en l’apartat d’activitats econòmiques, deduint totes les despeses inherents a l’immoble i als serveis prestats en l’allotjament i la resta de despeses necessàries per a la gestió de l’activitat.

 • Els intermediaris que intervinguin en la gestió, hauran de presentar el model 179 amb la informació corresponent a totes les cessions de l’habitatge que s’hagin celebrat.