Opinió

Llei 6/2017, de Reformes Urgents del Treball Autònom (BOE 25 d’octubre de 2017)

Són bàsicament mesures orientades a reduir la càrrega administrativa dels Treballadors Autònoms. Destaquem els principals punts que puguin resultar-li d'interès:
Recàrrecs per ingrés fora de termini de quotes: Es redueix al 10% el recàrrec per falta de pagament, quan  l’ingrés es faci efectiu en el mes natural posterior al venciment del termini. Si és posterior el recàrrec ja serà del 20%.
Cotització en supòsits de pluriactivitat: La Tresoreria General de la Seguretat Social, efectuarà d’ofici la devolució del 50% de l’excés de cotització, que superin la quantia que es fixa anualment en la Llei de Pressupostos Generals.

Bonificacions:

a)    Noves altes de treballadors autònoms: La bonificació prevista per a l'alta inicial o per aquells que no hagin estat els 2 anys anteriors en el RETA, s’estableix en una tarifa plana de 50€ si es tria la base de cotització mínima.

b)    Treballadors Autònoms: Conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació. Millora de la bonificació prevista per conciliació familiar (100% de la quota per contingències comunes durant un any) per cura de menor. S'eleva l'edat del menor dels 7 anys als 12. Bonificació del 100% de la base mitjana de cotització en els últims 12 mesos quan s'estigui en una d'aquestes situacions encara que no es realitzi un contracte d'interinitat.  

c)    Treballadores autònomes que es reincorporin al seu treball després de la maternitat: Es crea una bonificació per a elles dins dels 2 anys següents al cessament, que consisteix en la tarifa plana de 50€ durant 12 mesos si es tria la base mínima i del 80% sobre la base triada per contingències comunes.

d)    Familiars col·laboradors: S’estableix una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant un any, quan un treballador autònom contracti com a treballadors per compte d'altri, al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament.

e)    Altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms: S’inclou en aquesta bonificació a les parelles de fet.

Cobertura de les contingències professionals: S’amplia el concepte d'accident de treball dels autònoms que tinguin la cobertura de contingències professionals, ja que s'inclou l'accident “in itinere”. Els autònoms que per la seva activitat no tinguin un local, nau o oficina afecte a la mateixa segueixen sense tenir aquesta cobertura.

Modificació sobre inscripció d'empreses: Afiliació, altes, baixes i variacions de dades. Es permet fins a 3 altes i baixes en el mateix any i els seus efectes seran des del dia en què concorrin els requisits per a l'alta o baixa, no des del primer dia natural del mes.  La elecció de base de cotització, es permet canviar-la fins a 4 vegades a l’any.

Jubilació: En els casos d'envelliment actiu (seguir treballant després de jubilar-se a l'edat d'aplicació), la compatibilitat amb l'activitat com a autònom, si es tenen contractats treballadors per compte d'altri, la pensió passarà a ser del 100% (no del 50% com fins ara).

Fills majors de 30 anys: Amplia la possibilitat de contractació per compte d'altri i la cobertura per totes les prestacions del Règim General, excepte la desocupació.

La major part de les novetats entren en vigor a 01/01/2018, algunes mesures ja són efectives des del dia següent a la publicació de la llei (26-10-17) la qual té molts més matisos que cal  estudiar en cada cas particular.