Opinió

Inspeccions de les jornades de treball a temps parcial

Durant aquest estiu que acabem de finalitzar, hem constatat un important increment de les comprovacions realitzades per la inspecció de treball i seguretat social del ministeri, en les seus de nombroses empreses. La finalitat de les mateixes, a part de la habitual comprovació que tots els treballadors figurin d’alta a la seguretat social en els règims correctes, s’ha centrat especialment en les empreses que tenen contractats a treballadors amb jornades parcials, revisant exhaustivament que aquestes efectuïn el control de les hores treballades per cadascun d’aquests i les registrin de forma adequada. A més, a les empreses del sector de la hostaleria, els inspectors, també demanen que es porti el control d’hores dels treballadors a temps complert, per comprovar el compliment de jornades i els descansos i que no hi hagi excés en les hores extres.
   
Aquesta obligació per a les empreses, prové de la publicació del Reial Decret Llei 16/2013 on s’aprovaren un seguit de mesures per afavorir la estabilitat i millorar la contractació dels treballadors. Abans l’estatut dels treballadors ja recollia una regulació de la mateixa obligació en el seu article 35.5, però la norma aprovada a finals de 2013, ha aprofundit en la obligació i ha donat unes directrius a seguir per al correcte compliment de les obligacions en aquesta matèria, remarcant que les seves finalitats son: Esdevenir el mitjà de prova per a treballadors i empresa, per acreditar les hores efectivament realitzades i també per al control per part de la inspecció de treball del compliment de la normativa i el respecte dels horaris i descansos marcats legalment. Per això gran part de les empreses han optat per un model en paper on hi han de figurar les hores d’entrada i sortida de cada treballador en tots els torns que realitzi i la signatura del treballador al costat de cada entrada o sortida. Paral·lelament algunes empreses ja han implementat i altres s’han interessat en implementar sistemes digitalitzats de control d’accés per als seus treballadors.  
    
En compliment de tot el que preveu la normativa, la direcció general de treball, ens diu que l’empresari té una sèrie d’obligacions que son:

*    Portar un registre de la jornada diària que realitza cada treballador.

*    Fer el còmput total mensual de la jornada realitzada per cada treballador.

*    Entregar a cada treballador una còpia del resum d’hores mensual registrat.

*    Conservar els registres de jornada dels treballadors durant un mínim de 4 anys.

Com ja hem anunciat, actualment hi ha una important tasca de la inspecció de treball i seguretat social en la comprovació del correcte funcionament del registre d’hores dels treballadors i és molt important que els empresaris disposin de tots els documents i els tinguin correctament complimentats, ja que de les inspeccions realitzades poden derivar-ne importants sancions i obligacions en matèria laboral:

- Aixecament d’actes d’infracció i imposició de sancions de caràcter greu en matèria de relacions laborals que poden anar dels 626 fins als 6.250 euros de multa.

- Obligació de comunicar la variació de dades a la TGSS dels contractes a temps parcial a jornada completa, si es comprova que és així.

- Liquidació complementaria per les diferències de cotització entre les efectivament efectuades i les que correspondrien per la prestació de serveis a temps complert. Havent d’ingressar tant la quota empresarial com la del treballador, amb el recàrrec del 20% per liquidació fora de termini i a càrrec exclusiu de la empresa.

- El treballador podria reclamar les diferències de salari que hi haguessin en els darrers dotze mesos.