Opinió

Les Societats Civils, nou subjecte passiu de l'Impost de Societats

Les modificacions introduïdes per la llei 27/2014  de l'Impost sobre Societats, incorporen com a subjecte passiu d’aquest impost a les Societats civils privades (SCP) que tinguin personalitat jurídica i activitat econòmica, és a dir que una gran part d’aquestes passarà a tributar pel impost de societats a partir del 01/01/2016.
Anem a veure què s’entén per personalitat jurídica i per activitat econòmica:

1)    Que les SCP tinguin personalitat jurídica: Tenen personalitat jurídica, des del punt de vista fiscal, totes aquelles que s’hagin constituït en escriptura pública o en document privat i hagin aportat aquest a la Agencia Tributaria per a la obtenció del NIF.

2)    Que les SCP tinguin objecte mercantil: Queden excloses d’aquesta nova forma de tributació les entitats que es dediquin a activitats agrícoles, forestals, mineres i pesqueres, així com les SCP de caràcter professional. La resta, tenen objecte mercantil: Són les que es dediquen a la indústria, al comerç, als serveis, ..., que representen aproximadament un 90 % del total.

Quines noves obligacions formals tenen?
La tributació per l'impost de societats, suposa no només la presentació d’un nou model de tributació directa, el model 200, així com els pagaments a compte del mateix, sinó també altres obligacions formals. La més important és que hauran de fer comptabilitat completa, presentar els llibres comptables i legalitzar-los anualment. Per tant, hauran de deixar la comptabilitat simplificada que moltes d’elles feien (llibre de ingressos i despeses) i portar una comptabilitat de doble partida, ajustada al codi de comerç i al pla general comptable, com fan totes les societats capitalistes.

Com tributaran ara els socis de les SCP?
El fet que les SCP deixin de tributar per atribució de rendes, fa que a partir d’ara els socis treballadors deixin de tributar per la part proporcional dels beneficis de la SCP i deixin de presentar el model 130 de pagaments a compte del IRPF. A partir d’ara els socis treballadors, seran retribuïts amb una nòmina que inclouran en la renda com a rendiment del treball, mentre que els socis capitalistes seguiran rebent els interessos que els corresponguin per la seva aportació en aquesta societat.

Com afecta a l'IVA?
Aquelles SCP que venien tributant en IVA en el règim simplificat del recàrrec d’equivalència i també aquelles que determinaven els seus rendiments a través dels mòduls, quedaran automàticament excloses d’aquests règims i hauran de passar a tributar a través del règim general, controlant tant l'IVA repercutit com el suportat en les seves operacions.

Què podem fer si no volem seguir amb la SCP per aquests canvis?
Hi ha un règim transitori, aplicable només durant l’any 2016, que permet la dissolució i liquidació de les SCP a través d’un sistema de neutralitat fiscal que evitarà en tot cas una doble imposició. Així mateix aquelles SCP que optin per aquesta possibilitat, seguiran tributant per atribució de rendes durant la part de l’exercici 2016 que hagin tingut activitat.