Opinió

Llei Transparència, accés a la informació pública i bon govern

La aprovació de la llei 19/2013, suposa el naixement de noves obligacions de subministrament de informació per a determinades Associacions i Entitats sense ànim de lucre.

Quines associacions i entitats, estan obligades a facilitar la informació?
-    Aquelles que rebin subvencions o ajudes públiques per valor de més de 100.000,00 € a l’any.
-    Aquelles que tinguin una ingressos anuals mínims de 5.000,00 € i alhora el 40% o més dels mateixos provinguin de subvencions o ajudes públiques.

    Quina informació estan obligades a subministrar?
-    Publicar la informació relativa a les funcions que desenvolupen, la normativa a la que estan subjectes i la seva estructura organitzativa amb els responsables i el seu perfil professional.
-    Publicar la informació relativa a contractes, convenis i subvencions rebudes, sempre que sigui amb les Administracions Públiques (no amb particulars o empreses privades), indicant els imports i les finalitats o objecte dels mateixos.

Quina és la forma de fer-ho?
-    La publicitat de la informació s’ha d’efectuar per Internet, a través dels propis mitjans electrònics, ha de ser comprensible, d’accés fàcil i gratuït i també ha d’actualitzar-se degudament.
-    La llei estableix que les entitats amb un pressupost inferior a 50.000,00 €, podran donar compliment a les obligacions, a través dels mitjans electrònics de la Admin. Pública de la que rebin la major part de les subvencions o ajudes. Per tant hauran de subministrar la informació pertinent, per a que la pròpia Administració, la publiqui a la seva web i així donar compliment a la normativa.

Novetats en les obligacions de presentació del model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones

Com a novetat per a l’exercici 2014, les entitats sotmeses a la llei 49/1960 de la propietat horitzontal i les entitats o establiments privats de caràcter social d’acord amb el que preveu l’article 20.Tres de la llei del IVA, hauran d’incloure totes les operacions d’adquisició de bens i serveis que efectuïn.
És a dir que les Comunitats de Propietaris i les Associacions i entitats sense ànim de lucre, hauran de formalitzar la declaració de operacions amb terceres persones, per totes les adquisicions de bens i serveis per import anual superior a 3.005,06 €.
Les comunitats de propietaris podran subministrar la informació de les operacions, mitjançant els totals anuals, sense desglossar els imports trimestralment, com si han de fer la resta d’obligats, entre els quals, les entitats i associacions, que alhora hauran de informar de les subvencions rebudes, sempre que superin l’import mínim dels 3.005,06 €.  
Aquesta nova obligació, que entra en vigor per a l’exercici 2014, serà de compliment aquest proper mes de febrer de l’any 2015, quan s’ha de fer la presentació a hisenda.