Opinió

Diari Digital i accés obert

Aviat farà sis mesos del llançament de la primera edició de Revista Cambrils Diari Digital i, a hores d’ara, es pot parlar d’èxit evident. Les xifres de visites i l’elevada participació ho constaten. Amb tot, la nostra població ha hagut d’esperar al segle XXI per disposar d’un servei diari d’informació general i, sobretot, gratuït i fàcilment accessible (malgrat que no hem d’oblidar que moltes persones no accedeixen a la xarxa informàtica per diversos motius). Internet, la connexió en xarxa de milions de computadores d’arreu del món, es va començar a estendre al nostre país a mitjan de la darrera dècada i, després de produir un daltabaix borsari, s’ha normalitzat ràpidament amb l’entrada del nou mil·leni. Els especialistes coincideixen que el desenvolupament d’Internet ha implicat una autèntica revolució cognitiva i jugarà un paper cabdal en molts processos quotidians del futur no gaire llunyà. Ja fa temps que es parla d’una nova era informacional, però amb l’aparició de la gran xarxa informàtica s’han multiplicat exponencialment les fonts d’informació i els modes de comunicació amb el món. Ara, el repte consisteix a ser capaços d’estructurar l’excés d’informació i d’ampliar les facilitats d’accés per a tothom. La dimensió informacional ha penetrat també en el món de l’empresa en forma d’un valuós capital que s’ha de saber gestionar amb nous procediments i actituds.

La tecnologia d’Internet hauria de possibilitar, almenys teòricament, la disposició de grans volums d’informació i de coneixement per al conjunt de la població mundial, és a dir, la democratització de dades i continguts. Aquest ideal informacional també es pot traduir a escala local: l’oferta a la xarxa d’aquells serveis, dades i coneixements que poden ser útils per a una determinada comunitat geogràfica. A més, seria desitjable que aquesta oferta fos d’accés gratuït. A diferència d’alguns països, com als Estats Units, on la població aboca generosament tota mena de continguts i coneixements a Internet (per tant, accessibles a tot el món), a casa nostra l’ús de la xarxa és encara massa tímid, tot i que in crescendo, i es fa servir més com una vitrina de presentació que no pas com un dipòsit constant i actiu d’informació. Al nostre municipi, el Revista Cambrils Diari Digital ha fet un pas endavant cap a aquesta democratització de continguts, així com altres iniciatives destacables, com ara el web del grup de recerca sobre cultura popular i tradicional L’Anjub, que, des de fa temps, ofereix una bona quantitat d’articles sobre etnologia i història de Cambrils, un bon exemple de l’anomenat “accés obert”. També l’Ajuntament està fent passos encertats en oferir diversos serveis municipals a la xarxa. Malgrat tot, la tasca que encara cal fer és ingent i tots ens hi podem implicar: les institucions públiques haurien de poder assegurar l’accés a tothom, així com promoure activament l’oferta de continguts i de serveis ciutadans; les entitats i les associacions ciutadanes haurien de ser-hi més presents per animar la vida cívica local, i, finalment, els particulars hauríem de ser els principals agents d’aquesta explosió informacional, tant com a creadors de continguts, com a usuaris. Sens dubte, ha de ser un procés gradual, però cal tenir iniciativa, perquè, com ja ha passat altres vegades, altres municipis poden passar-nos la mà per la cara.