Opinió

Campanya de Renda 2013

Un any més arribem al mes de juny i ens disposem a afrontar la recta final de la campanya de renda. El 30 de juny és la data en que finalitza el període voluntari per presentar la declaració de la renda i per això us recordem que aquells que percebin rendiments del treball per import superior a 22.000€ bruts anuals, estan obligats a presentar la seva declaració. Aquest límit baixa fins als 11.200€ en els cas que es percebin rendes del treball, procedents de més d’un pagador, sempre que la suma de rendes del segon i/o successius pagadors superin els 1.500€. També estaran obligats a presentar-la aquells que obtinguin rendiments del capital mobiliari o guanys patrimonials superiors a 1.600€. Per últim el límit és de 1.000€ per als que tinguin rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor o subvencions per a l’adquisició de vivendes protegides.

    Us volem informar també breument de les novetats més importants en la normativa de la declaració de la renda de l’exercici 2013. Així volem destacar que:

-    Es suprimeix la deducció per inversió en vivenda habitual per a aquells immobles adquirits a partir de 1 de gener de 2013. Però també s’ha aprovat un règim transitori per a que els contribuents que venien aplicant la deducció fins al 2012, puguin seguir aplicant-la amb les mateixes condicions.
-    Es suprimeix també la deducció per obres de millora de la vivenda, tot i que es podran aplicar les quantitats que van quedar pendents de deducció a finals de l’exercici 2012.
-    A partir del 2013 tots els premis de les loteries i apostes de l’estat, així com els dels organismes de les comunitats autònomes i els de la Once i la Creu Roja, que superin els 2.500€ tributaran a l’irpf amb un gravamen especial del 20%, per la quantia que superi aquest import. Fins a 2.500€ seguiran exempts.
-    Els guanys i pèrdues patrimonials generats en menys d’un any, formaran part de la base imposable general de la renda, tributant a escala progressiva amb un mínim del 24% i un màxim del 56% a Catalunya. Mentre que aquells que tenen un període de generació superior a un any seguiran formant part de la base imposable de l’estalvi amb uns tipus impositius que oscil·len entre el 21% i el 27%. Una mesura que pretén gravar clarament els moviments especulatius.
-    Per als contribuents que hagin iniciat una activitat durant aquest 2013 mitjançant el mètode d’estimació directa, s’estableix una reducció del 20% del seu rendiment net en el primer exercici en que s’obtinguin beneficis i en el següent.
-    S’estableix una nova deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. Els anomenats business angels que aporten capital per a emprendre nous negocis, gaudiran d’una deducció màxima del 20% de la seva quota íntegra estatal, per l’import de les aportacions realitzades a partir del 29 de setembre de 2013.
-    Una última deducció de nova creació és la de reinversió de beneficis. Aquesta permet deduir un 10% del rendiment net de l’activitat, quan s’hagi reinvertit en l’adquisició de nous actius per l’activitat del contribuent.