Tema del mes

Les comissions informatives (III)

Per Josep Maria Ferrando

Regidor:
Joan Pau Casquero Gómez
Regidor:
Oliver Klein Bosquet
Regidor:
Daniel Pallejà Pozo
COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

ATRIBUCIONS:

Servei d’abastament d’aigua potable

Servei de clavegueram i depuradores

Enllumenat públic i xarxa elèctrica municipal

Neteja general (viària...)

Recollida d’escombraries i recollida selectiva (deixalleria)

Brigades de manteniment de serveis

Entitats urbanístiques col·laboradores (serveis)
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

ATRIBUCIONS:

Llicències d’establiments

Obertura i horaris d’establiments

Llicències d’obres d’establiments

Llicències d’activitats classificades

Llicències d’ocupació de via pública

Expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals

Dinamització econòmica del comerç, indústria, agricultura i pesca

Recerca i promoció de noves activitats empresarials al municipi

Fires i congressos (Entitat Firal)

Mercats (Pòsit, vila i ambulant)

Recerca per participar en projectes de la UE (Unió Europea)

Recerca de subvencions

Relacions amb altres administracions

Pla estratègic de Cambrils

Projectes de ciutat: oficina dels processos estratègics

Cooperació internacional/intermunicipal

COMISSIÓ D’HISENDA I PERSONAL

ATRIBUCIONS:

Intervenció

Finances

Patrimoni

Inspecció fiscal

Pressupost

Balanços

Recaptació

Coordinació

Béns

Crèdits

Préstecs de despeses

Economia en general

Comissió Especial de Comptes

Estructura de la funció pública local i del personal laboral

Oferta d’ocupació

Processos de selecció de personal

Mobilitat, provisió de llocs i carrera administrativa

Vacances, llicències i permisos
Situacions administratives i laborals

Règim retributiu

Activitat sindical

Règim disciplinari

Jornada de treballs i incompatibilitats

Atur

Adquisició i pèrdua de la condició de personal funcionari i laboral
Jubilacions

Comenta aquest article