Tema del mes

Les comissions informatives (II)

Per Josep Maria Ferrando

Regidor:
Jordi Savall Domènech
Regidor:
Joan Recasens Bertran
Regidor:
Joan Mas Nolla
COMISSIÓ D’ESPORTS I SEGURETAT CIUTADANA

ATRIBUCIONS:

Relacions amb entitats esportives

Instal·lacions esportives

Activitats esportives

Competicions

Promoció esportiva

Consells locals d’entitats esportives

Regulació del trànsit

Circulació i aparcament a la via pública

Serveis de la Policia Local

Estadística

Padró d’habitants

Llicències de taxi

Transport urbà i interurbà

Protecció civil i Pla d’emergències

Junta Local de Seguretat

Expedients sancionadors per infracció d’ordenances municipals

Aparcaments

Relacions institucionals amb altres cossos i forces de seguretat
COMISSIÓ D’URBANISME


ATRIBUCIONS:

Obres d’iniciativa privada

Inspecció d’obres

Serveis tècnics d’urbanisme

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Programa d’Actuació

Urbanística Municipal

Plans parcials urbanístics

Plans de millora urbana

Plans especials

Béns protegits

Ordenances Municipals

Reparcel·lacions

Assumptes d’inadequació amb la normativa urbanística

Juntes de compensació i cooperació

Estudis de detall

Entitats urbanístiques col·laboradores (temes urbanístics)

PAISATGE URBÀ


ATRIBUCIONS:

Obra civil (altres administracions)

Obres municipals

Edificacions municipals: conservació, ordenació, organització interior

Enjardinaments

Vies públiques: conservació i ordenació

Mobiliari urbà

Redacció de projectes

Serveis tècnics d’obra pública i paisatge urbà: direcció d’obres

Parcs i jardins

Brigades d’obres i jardins

Mobilitat (barreres arquitectòniques)

Oficina municipal d’habitatge públic

Oficina d’inversions públiques i contractacions

Rehabilitació d’habitatges

Entitats urbanístiques

Comenta aquest article