Tema del mes

L’antic edifici del Pòsit de Pescadors podria tenir les hores comptades

Per Marcel Blàzquez

Edifici de l'antic Pòsit de Pescadors
L’edifici de l’antic Pòsit de Pescadors, situat entre els carrers dels Pescadors i de les Barques, podria ser enderrocat com a solució al seu estat de deteriorament constant. El març de l’any passat un informe de l’arquitecte municipal ja indicava que la primera planta de l’edifici estava en un estat inutilitzable per a qualsevol ús i que la part de la mateixa planta que dóna al carrer de les Barques estava en estat de ruïna.

Ara, el ple de l’Ajuntament ha aprovat una modificació urbanística del Pla General que permetria construir el nou edifici, eixamplar les voreres i els carrers de l’entorn i construir plantes de pàrquing al soterrani de l’edifici. Aquest projecte, que encara no està elaborat, remarcaria el reordenament de l’actual plaça sense aparcaments per als cotxes.

Recordem que als baixos de l’edifici es troba el Mercat Municipal, que és un dels afectats indirectes d’aquest projecte. L’Ajuntament va començar a pagar pel lloguer de l’edifici del Pòsit ara fa 20 anys a la Confraria de Pescadors, que n’és la propietària i que també té llogades altres parts de l’edifici a particulars. L’Ajuntament enguany ha pagat 47.441,74 euros (quasi 8 milions de pessetes) en concepte de lloguer, que recupera en part ja que té subllogades les parades als comerciants del Mercat Municipal.
Ara caldrà veure si el projecte conserva o no l’aspecte de l’actual edifici i com es posen d’acord les diferents parts, que de moment només han establert converses informals.

§ Un emblema del barri mariner§Les obres d'estabilització de la platja del Cap de Sant Pere finalitzaran en un termini de 10 mesos
El Pòsit de Pescadors va ser construït el 1924 amb la intenció que la Confraria de Pescadors hi realitzés les funcions de cooperativa de consum i venda del peix. A més, s’hi gestionava tot el tema de les assegurances socials i fins l’esclat de la Guerra Civil va ser escenari d’una rica activitat ludicocultural. Durant aquests anys, el Pòsit, a l’igual que succeïa en d’altres societats locals com El Porvenir o el Polvorín, va ser l’espai idoni per realitzar-hi balls, concerts, teatre i cinema a la fresca. A més de totes aquestes funcions, durant els anys 30 el Pòsit va ser també la seu de l’escola pública del barri mariner. Durant l’etapa franquista el Pòsit reprendrà l’activitat recreativa i per exemple fins acabar la dècada dels 60 tots els diumenges i festius els veïns de la zona podien gaudir d’animats balls populars a la sala d’actes. És amb els anys de la transició democràtica quan l’edifici serà escenari d’actes que preconitzen el canvi de règim, entre els quals es pot destacar la trobada del Congrés de Cultura Catalana del Baix Camp de 1976, els concerts de la Nova Cançó i els continus actes públics que l’oposició democràtica organitzà a la plaça del Pòsit. Per la seva banda, l’activitat de la Confraria a l’edifici no es va aturar durant tots aquests anys fins que el 1982 s’inaugura la nova llotja de contractació al braç de ponent del port. Bona part dels baixos del Pòsit van ser llogats per la Confraria a l’Ajuntament de Cambrils per tal de poder-hi instal·lar el mercat. La resta de la planta baixa va ser llogada a d’altres establiments privats. La primera planta, però, va continuar oferint mítings electorals, concerts de rock i altres activitats culturals a la sala de ball. Posteriorment, i un cop aquesta sala d’actes estava pràcticament inutilitzada, la primera planta de l’edifici va ser seu de la primera etapa de l’emissora municipal, i de forma alternativa diferents entitats socioculturals (com la Penya Barcelonista, Associació de Dones “Amunt” o Tota l’Endenga) i esportives (Club d’Escacs) van ocupar la resta de les sales de la primera planta i les dues entrades laterals fins fa ben poc temps.

§ APROVADA INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL QUE AFECTA L’EDIFICI DE L’ANTIC PÒSIT. Francesc Garriga, regidor d’Obres Públiques “La continuïtat del Mercat del Pòsit és un tema prioritari”§Si es construís un nou edifici amb pàrquing soterrani la plaça quedaria alliberada de les places d’aparcament
Amb certes reticències de l’oposició per manca d’informació, però que finalment van votar a favor, el ple va aprovar la modificació puntual de Pla General d’Urbanisme de la zona que afecta l’edifici de l’antic Pòsit i el seu entorn. De moment, la modificació és urbanística i caldrà un procés més llarg per detallar més el projecte. Joan Mas va dir que estava d’acord amb la proposta urbanística, però va preguntar a l’alcalde que expliqués el tipus d’acord a què s’havia arribat amb la Confraria de Pescadors, actual titular de l’edifici. L’alcalde va contestar que “no hi ha cap acord ni escrit ni verbal amb la Confraria de Pescadors, senzillament hi ha hagut diverses converses per fer aquesta proposta, però en el seu moment ja es decidirà entre les parts afectades. El que sí es defensarà és que el mercat continuï al seu lloc. Repeteixo que no hi ha cap document escrit ni cap paraula donada”.

El regidor Francesc Garriga també va intervenir per explicar la peculiar situació de l’edifici de l’antic Pòsit, del qual l’Ajuntament n’és l’arrendatari i els paradistes en són els subarrendataris. El regidor va dir que s’havia parlat amb els paradistes per no crear cap situació d’alarma, però va afirmar que “la continuïtat del Mercat del Pòsit era un tema prioritari”, i que si es feien obres de qualsevol mena o es feia un nou edifici, l’Ajuntament es comprometia a muntar una carpa, que fins i tot podria estar ubicada a l’aparcament al costat del Parc del Pescador, on s’instal·laria el mercat mentre duressin les obres.

L’opinió del regidor d’Obres Públiques sobre el projecte del nou edifici és que “hauria de ser una obra emblemàtica i que conservés l’esperit de l’arquitectura mediterrània. Guardant en la mesura possible l’apariència exterior actual”. Garriga creu, a més, que hauria de ser un projecte consensuat abans d’encarregar el projecte de reordenació. “S’haurien de fer unes converses obertes amb representants de la Confraria de Pescadors, paradistes del Mercat del Pòsit, i també la junta de portaveus de l’Ajuntament, és a dir, tots els grups polítics de l’Ajuntament amb la finalitat de trobar un esperit de consens”.

§ L’EDIFICI DE L’ANTIC PÒSIT DE PESCADORS HA SIGUT DECLARAT EN ESTAT RUÏNÓS PER L’AJUNTAMENT. Un informe proposa substituir l’actual edifici, convertir en zona de vianants tot el seu entorn i construir un aparcament públic de 200 places§

Segons un informe de la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient, en una reunió celebrada el passat dia 18 de juliol, i emès a la comissió de govern de l’Ajuntament, l’actual edifici del Mercat del Pòsit “està en estat de ruïna i s’observen greus patologies tant en els elements estructurals com especialment en l’estructura de fusta de la coberta de l’edifici, que no en permet la reparació”. També afegeix que “el forjat de la primera planta, si bé té condicions d’estabilitat com a sostre del mercat, no reuneix les condicions d’estabilitat per a un edifici d’ús públic i, per aquest motiu, la planta primera, que no està consolidada, està clausurada”.

L’edifici on es troba el Mercat del Pòsit ocupa una illa del centre del barri de la platja, amb una plaça d’accés que es troba qualificada en el Pla General com a parc urbà. La seva construcció es va iniciar l’any 1926 i es va finalitzar l’any 1931. Ens trobem davant d’una construcció d’estructura de bloc de formigó massís, com a envolvent del mateix edifici. La seva estructura interior es resol amb pilars i jàsseres metàl·liques, amb biguetes de fusta en el primer forjat i encavallades també de fusta a la coberta del mateix edifici. Actualment de l’edifici només se n’utilitza la planta baixa, destinada en la major part a les instal·lacions del mercat i un petit restaurant. La planta primera, que va quedar clausurada a causa de l’estat ruïnós en què es trobava, estava destinada a acollir les oficines del Pòsit i l’antiga sala d’actes.

L’informe de l’Ajuntament afegeix que: “el barri de la platja de Cambrils té l’estructura antiga del barri dels pescadors, amb carrers estrets i edificacions amb ample de façana molt petit que no disposen d’aparcament i que fins i tot amb la substitució de les edificacions existents les amplades i fondàries de les parcel·les no permeten la construcció de soterranis destinats a aparcaments. S’ha de tenir en compte també que Cambrils és un important municipi turístic i la influència del port pesquer ha creat al seu voltant una important zona comercial i de bars i restaurants amb un gran dèficit de places d’aparcament. És per tot això que l’Ajuntament va acordar realitzar una reordenació integral del Pòsit de Pescadors i de tot el seu entorn substituïnt l’actual edifici, convertint en zona de vianants tot el seu entorn i construint un aparcament públic de 200 places”.

L’edifici previst en la nova ordenació ocuparia la mateixa superfície en planta que l’existentç

L’edifici previst en la nova ordenació ocuparà la mateixa superfície en planta que l’existent així com el mateix volum per tal de no modificar l’estructura volumètrica de l’entorn. A més, mantindrà les alineacions existents a fi i efecte de donar una continuïtat visual als carrers del seu voltant.

La Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient va proposar l’aprovació de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana pel que fa a l’edifici d’equipaments de l’antic Pòsit de Pescadors i a l’ordenació del seu entorn.
Per aquest motiu es va procedir a redactar una nova normativa especial per aquesta illa, ja que l’equipament objecte de l’estudi, recordem que és de caràcter privat, és anterior a l’aprovació del PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana). En aquesta illa es podrà construir un edifici de planta baixa i dos plantes pis, que ocuparan una superfície màxima per planta de 1.075,20 metres quadrats, dintre del perímetre regulador. A més, l’alçada lliure de cada planta serà de 3,70 metres, i l’alçada màxima de l’edifici serà de 12 metres.

La construcció també incorporarà dues plantes d’aparcament subterrani que ocuparan tota la superfície de l’edifici i part del subsòl del parc urbà i vials de vianants adjacents, arribant a una superfície total per planta de 3.080 metres quadrats. L’entrada de l’aparcament es trobarà situada al carrer de les Barques, i la sortida al capdamunt del carrer dels Pescadors; es tracta de dues rampes independents, situades al sector nord de l’edifici, a l’alçada del carrer de Pau Casals. A partir d’aquest punt els carrers anteriorment esmentats seran zona de vianants.

Comenta aquest article