Informació general

El projecte del Parc Samà arriba als tribunals de justícia

Per Lluís Rovira i Barenys

El projecte del Parc Samà continua sent notícia destacada
El pols que mantenen l’Ajuntament i l’empresa promotora tindrà una continuïtat als tribunals de justícia. Per una banda, l’Ajuntament va aprovar, en la sessió plenària del 14 d’octubre, la interposició dels recursos contenciosos administratius davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. Aquesta mesura s’ha pres perquè el conseller no va respondre als recursos d’alçada que l’Ajuntament va interposar contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme d’aprovar definitivament el Pla Parcial i el Pla Especial a les finques del Parc Samà i Mas d’en Blai. Això es fa, segons va explicar l’alcalde, amb la intenció de retornar les competències sobre la planificació del territori a l’Ajuntament.

Modificació del Pla General

Paral·lelament, l’Ajuntament continua els tràmits per fer la modificació puntual del Pla General a la zona del Parc Samà per retornar-lo a les condicions aprovades l’any 1995. Abans de fer-se la modificació puntual d’aquesta zona, ara fa dos anys, el Pla General contemplava un desenvolupament urbanístic i de golf al Parc Samà que abastava una superfície de 90 hectàrees i possibilitava la construcció de 180 vivendes. La modificació feta fa dos anys va obrir la possibilitat de desenvolupar 150 hectàrees i construir 520 vivendes, que és el que reclamava l’empresa promotora. Així doncs, en la sessió plenària del passat 14 d’octubre es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’aquesta zona. Recordem que al ple del passat 5 d’agost ja es va fer l’aprovació inicial d’aquesta modificació. Tant la interposició dels recursos com l’aprovació provisional del Pla General van ser aprovats per majoria amb els vots favorables dels membres de l’equip de govern, els vots en contra dels representants de CiU i PP, i l’abstenció dels de la PLIC.

Recurs de Med Cambrils Golf

L’empresa promotora Med Cambrils Golf SL, per la seva banda, ha presentat un recurs contenciós administratiu per l’acord pres per l’Ajuntament en el ple del passat 28 de desembre que rebutjava la verificació del Pla Especial. És per aquest motiu que en un dels punts del plenari del 14 d’octubre es va ratificar un decret d’alcaldia que nomenava uns representants jurídics per a la defensa de l’Ajuntament davant la demanda de l’empresa promotora del projecte del Parc Samà. Sobre aquesta qüestió l’alcalde, Robert Benaiges, va recordar que a finals de desembre de l’any passat hi havia un govern en minoria i una oposició en majoria, “el plenari va rebutjar la verificació del Pla Especial ja que hi havia uns informes negatius de Cultura de la Generalitat”, va manifestar.

Reunió a tres bandes a la seu de la Conselleria d’Obres Públiques

Representants de l’Ajuntament, de l’empresa promotora i de la Generalitat van mantenir una reunió a tres bandes el passat 6 d’octubre a la seu de la Conselleria d’Obres Públiques, a Barcelona. Per part de l’Ajuntament hi havia l’alcalde i un representant de cadascun dels partits polítics al govern municipal. Per l’altra banda, hi havia tres representants de Med Group i dos de la Generalitat: el director general d’Urbanisme, Joan Llort, i el secretari de la conselleria, Pere Torres. El conseller Felip Puig no hi va ser present. Aquesta reunió tenia per objectiu, segons va manifestar l’alcalde, “que seguéssim en una taula i en parléssim per tal de trobar una solució que satisfés a tothom”. Després de tres hores de discussió, però, no es va arribar a cap acord satisfactori. Segons l’alcalde, “nosaltres defensàvem les condicions del Pla General aprovat l’any 1995, però no es va arribar a cap acord. La reunió va ser llarga, dura i tensa”. En aquesta reunió va quedar clar que l’empresa promotora manté el seu criteri i que pensa arribar fins al final, “crec que l’Ajuntament té totes les de guanyar”, va manifestar Benaiges. Una altra de les conclusions que els representants municipals van extreure d’aquesta reunió és el posicionament partidista de la Generalitat fent costat a les postures defensades per l’empresa. L’alcalde ho explica així, “nosaltres pensàvem que la Generalitat havia de fer d’intermediari, però el que feia és costat a l’empresa promotora i fins i tot prenia postures més bel·ligerants que la mateixa empresa”.

§ Reunió de la Comissió Territorial §

Al no haver-se produït cap acostament entre els dos posicionaments, l’Ajuntament segueix endavant amb els processos encetats. Benaiges també va avisar de la situació incongruent que es pot donar a la propera reunió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, “es pot trobar damunt la taula dos documents contradictoris. Per una banda, l’aprovació definitiva del text refós del Pla Parcial i del Pla Especial, i, per una altra banda, l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General. Qui guanyarà? Realment, és una situació curiosa”.

§ Med Cambrils Golf ja ha comprat els terrenys§

L’empresa promotora, Med Cambrils Golf SL, va fer efectiva la compra dels terrenys del Parc Samà i Mas d’en Blai el passat 31 de març, segons va manifestar l’alcalde. Cal dir que en aquesta compra no s’hi ha inclòs el recinte històric, que continua en mans dels hereus del marquès de Marianao.

Comenta aquest article