Informació general

Personal

L'Ajuntament convoca sis places d'agent funcionari de carrera de la Policia Local

Les persones interessades poden presentar les instàncies del dia 17 de novembre fins el 7 de desembre, ambdós inclosos

Per Redacció

Imatge de l'acte de celebració de Sant Miquel, aquest passat octubre
Imatge de l'acte de celebració de Sant Miquel, aquest passat octubre | Cedida

L’Ajuntament ha obert una convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per crear una borsa d’agents funcionaris de carrera de la Policia Local (grup C2). Les bases específiques, la guia d'estudi, el model de sol·licitud i tota la documentació relacionada amb la convocatòria es pot consultar i descarregar des de la seu electrònica de l’Ajuntament en el següent enllaç: https://seu.cambrils.cat/ofertaPublicaCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=144

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds entre el dia 17 de novembre i el 7 de desembre, ambdós inclosos, a través de la seu electrònica amb el formulari corresponent o bé presencialment en els registres de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. A més de cobrir les 6 places fixes vacants, aquesta convocatòria també generarà una borsa, ordenada segons la puntuació obtinguda, per ocupar llocs interins de reforç de la temporada turística i cobrir altres necessitats temporals que puguin sorgir. 

Procés de selecció amb tres fases

El procés de selecció tindrà tres fases: oposició, formació i pràctiques. Les proves selectives, obligatòries i eliminatòries seran de llengua catalana (en cas de no poder acreditar en nivell requerit), de coneixements, psicoprofessionals,  físiques (circuit d'agilitat, pressió sobre banc, curs de llançadora i natació) i mèdiques. Les persones que obtinguin la millor puntuació de la fas d'oposició seran convocades per realitzar al fase de formació en base al número de places convocades.  

La formació consistirà en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies d'una durada no superior a 1.350 hores. En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Queden exemptes de realitzar aquest curs les persones que acreditin que han superar amb anterioritat un curs de contingut igual o similar impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

A continuació, les persones participants que hagin resultat aptes seran convocades per realitzar la fase de pràctiques, de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de tres mesos de durada de treball efectiu. La valoració de les pràctiques se sotmetrà a decisió del tribunal qualificador, que establirà la qualificació d'apte o no apte. 

Comenta aquest article