Estampes Cambrilenques

Articles publicats a Revista Cambrils el mesos de març, abril i maig de 1980

Un cop d'ull als arxius de Cambrils. Arxiu Municipal.

Març, abril i maig 1980 / La secció «Estampes Cambrilenques» elaborada per Josep Salceda es va publicar a Revista Cambrils des del setembre de 1953 fins el maig de 2005

Per Josep Salceda (1923-2011)

Estampes cambrilenques / Març, abril i maig de 1980

Un cop d'ull als arxius de Cambrils. Arxiu Municipal (1). Març 1980

Arxiu de cabdal importància per a qui vulgui estudiar la història, els costums i les dades especialment vinculades a la vida del nostre poble. El material de què disposa és molt i molt variat i comprèn pràcticament la història de la vila a partir de l'últim terç del segle XVI (el document més antic que hem trobat data del 1568) fins el dia d'avui. Naturalment, com més llunyà és el temps, més escasseja la documentació. Ens han arribat dades segons les quals en el curs de les guerres carlines del segle passat es va cremar part de l'arxiu i, potser també, no sabem en quines circumstàncies, part del fons documental de l'arxiu es va llençar o es va vendre al drapaire. E1 cas és que a mans de tractants i negociants en papers vells, més o menys antics, es troba documentació manuscrita de segles passats que, evidentment, van sortir del fons documental que, especialment al segle, devia pertànyer a l'Arxiu Municipal donada la seva temàtica; ara ignorem per què en van sortir. Ben bé podem dir que és una llàstima, però és una realitat. D'això en tinc experiència jo i totes aquelles persones que s'interessen per aquest tipus de qüestions.

Com hem fet amb els altres arxius, donarem ara relació del fons documental de l'Arxiu Municipal, començant pels llibres i lligalls més antics i, com en els altres, sense voler fer massa científic el treball, ja que ni estem preparats, ni és aquest el nostre intent, mes per deixar constància d'aquest fons documental que l'arxiu guarda.

 • Llibre dels privilegis de la lleuda de la vila de Cambrils, 1568-1634.
 • Llibres dels capbreus de la Castlania, 1596-1782.
 • Lligall amb "Memorials" i altres documents, 1634-1800.
 • Lligall amb escriptures, privilegis, sentències i altres documents, 1668-1812.
 • Llibre de comptes, 1682-1693.
 • Llibre de comptes, 1690.
 • Tres llibres de comptes, 1677-1689, 1694-1721, 1722-1735.
 • Llibre de les "Ordinations tocant als senyors Jurats de la Vila de Cambrils" (segle XVII).
 • Lligall d'escriptures i inventaris del comú. 1652-1836.
 • Llibre de deliberacions del Consell de la vila de Cambrils, 1725-1779.
 • Llibre data de comptes, 1741-1844.
 • Llibre càrrega de comptes, 1741-1844.
 • Llibre de les ordres, 1744-1778.
 • Llibre de notes de la vila de Cambrils, 1723-1789.
 • Llibre del cadastre de la vila de Cambrils, 1778.
 • Lligall de credencials de jurats i regidors, 1719-1795.
 • Lligall de censals del comú, segle XVIII.
 • Llibre que conté: comptes del Reial Cadastre de la vila, 1741-1774 i Ordres de la Superioritat a l'Ajuntament de Cambrils, 1829-1837.
 • Lligall amb ordres, edictes i bans, 1800-1845.
 • Llibre d'acords, 1817-1827.
 • Llibre d'ordres, 1824-1829.

Fins aquí tots els llibres (no els lligalls) estan enquadernats amb pell de bou i manuscrits en papers generalment ben conservats. D'aquesta regla comuna, en surt el llibre de les "Ordinations tocant al senyors Jurats de la Vila de Cambrils", sens dubte el més interessant de tots els que conté l'arxiu, tant pel seu contingut, curiosíssim i molt important per conèixer com era la vida a Cambrils en el segle XVI, com pel fet que tots els seus fulls són de pergamí i les tapes de fusta folrades de pell; l'únic llibre que d'aquestes característiques hem trobat als arxius cambrilencs. Del seu contingut ja vaig parlar en dos articles especialment dedicats a comentar aquest llibre i que van aparèixer en els números 99 i 100 de la primera època de la nostra revista (març i abril de 1962). Us en recomano la lectura; per cert que allí deia: "Por desgracia (l'any 62 escriure en català a la nostra revista era encara prohibit) nada de ello se encuentra hoy en el mencionado archivo..." No, el llibre no era a l'arxiu, però tampoc era perdut com allí deia jo, ja que, atesa la seva vàlua, va restar molts anys tancat a la caixa forta de l'Ajuntament com a mesura de precaució. Tots els llibres que segueixen en la relació, ja més moderns, estan enquadernats usualment.

 • Tres lligalls d'ordres, edictes i bans de diversos anys, segle XIX.
 • Lligall de diversos expedients de l'Ajuntament, 1818-1868.
 • Lligall de documentació impresa i manuscrita del Mas del Bisbe i Vilagrassa, 1818-1841.
 • Lligall de documentació diversa del terme de Vilafortuny, 1820-1840.
 • Cinc llibres d'acords, anys 1825-1852, 1853-1866, 1867-1876, 1877-1890 i 1991-1900.
 • Llibre "indice de amillaramiento", segle XIX.
 • Llibre de registre de defuncions, 1836-1837.
 • Llibre de registre de naixements, 1836-1837.
 • Llibre de riquesa (1840) i descàrrecs, 1841-1844.
 • Llibre de registre de requisitòries de la vila, 1844-1852.
 • Llibre de la riquesa rústica i urbana de la vila de Cambrils, 1864.
 • Lligall amb notes i documents diversos, 1830-1840.
 • Lligall de cartes de pagament i rebuts de comptes de carn i oli (beneficència), segle XIX.
 • Lligall amb expedients d'expropiació de terrenys per a la construcció de la via del ferrocarril, 1863.
 • Lligall de subhastes dels propis i Ajuntament, 1823-1866.
 • Lligall de "Memoriales, solicitudes y certificaciones de varios aitos", 1820-1863.
 • Lligall d'ordres i edictes, 1880-1889.
 • Lligall amb llibretes del Reial Cadastre, 1752-1807.
 • Lligall de Tabbas (o Tavas) d'arrendaments, 1833-1852.
 • Lligall amb registre de cèdules de veïnatge, 1854-1866.
 • Lligall d'expedients, 1881-1898.
 • Cinc lligalls de justificants de revista, 1874-1879, 1893, 1894-1907, 1942-1960 i 1874-1974.
 • Tres lligalls de cèdules personals, 1886-1899, 1900-1912 i 1913-1925.

Un cop d'ull als arxius de Cambrils. Arxiu Municipal (2). Abril 1980

 • Un lligall amb recanes i documents d'estadística, 1723-1847.
 • Lligall d'ordres i propis i arbitris, 1729-1852.
 • Lligall de "Leyes y Requerimientos" (impresos), 1735-1852.
 • Lligall de "Títulos al portador, recibos y papeles útiles", 1759-1866.
 • Lligall de cèdules reials de diferents anys, 1742-1833.
 • Lligall de Reial Ordres i Decrets, 1979-1830.
 • Lligall de contribucions, 1788-1840.
 • Lligall de constrenyiments de diversos anys.
 • Lligall de notes i esborranys, 1812-1844.
 • Lligall d'allotjaments i subministraments, 1827-1870.
 • Lligall del servei de bagatges, 1846-1859.
 • 22 lligalls corresponents al cens d'habitants dels anys:
  • 1826-1829
  • 1833-1835
  • 1840
  • 1843-1844
  • 1845-1846
  • 1847-1848
  • 1848-1851
  • 1851-1852
  • 1855
  • 1863-1864
  • 1867
  • 1869
  • 1871
  • 1872
  • 1882
  • 1924
  • 1924-1936
  • 1936-1947
  • 1936-1959
  • 1930-1950
  • 1954-1957
  • rectificacions 1970-1974
 • 8 lligalls d'expedients de consums corresponents als anys:
  • 1846-1866
  • 1874-1895
  • 1875-1916
  • 1887-1900
  • 1891-1909
  • 1892-1903
  • 1899-1900
  • 1901-1909
 • 5 lligalls de documentació de cens electoral, corresponents als anys:
  • 1847-1866
  • 1869-1873
  • 1870-1897
  • 1900
  • 1901
 • Lligall amb llistes electorals per a diputats a Corts, 1838-1864.
 • Lligall amb relacions de cens electoral, 1872-1935.
 • Lligall amb expedients de cens electoral, 1890-1920.
 • 29 lligalls de comptes municipals, corresponents als anys:
  • 1803-1808
  • 1829-1832
  • 1833-1846
  • 1840-1849
  • 1851
  • 1858-1860
  • 1861-1866
  • 1894-1896
  • 1897-1900
  • 1886-1918
  • 1916-1917
  • 1922-1923 (2)
  • 1923-1924
  • 1924-1925
  • 1925-1926
  • 1928
  • 1927
  • 1926
  • 1929
  • 1930
  • 1931
  • 1932
  • 1933
  • 1934
  • 1935
  • 1937
  • 1938 (2)
 • 95 llibres de comptes municipals, corresponents als anys (entre parèntesis el nombre de volums per any):
  • 1939 (2)
  • 1940 (3)
  • 1941 (3)
  • 1942 (3)
  • 1943 (3)
  • 1944 (3)
  • 1945 (3)
  • 1946 (3)
  • 1947 (3)
  • 1948 (3)
  • 1949 (3)
  • 1950 (3)
  • 1951 (3)
  • 1952 (3)
  • 1953 (3)
  • 1954 (3)
  • 1955 (3)
  • 1956 (3)
  • 1957 (3)
  • 1958 (3)
  • 1959 (3)
  • 1960 (3)
  • 1961 (3)
  • 1962 (3)
  • 1963 (3)
  • 1964 (4)
  • 1965 (4)
  • 1966 (4)
  • 1967 (4)
  • 1968 (5)
 • 5 lligalls de pressupostos municipals, corresponents als anys:
  • 1844-1867
  • 1870-1893
  • 1894-1913
  • 1916-1924
  • 1925-1938
 • Lligall de balanços, 1890.
 • 7 lligalls de llibres d'ingressos i pagaments, corresponents als anys:
  • 1877-1891
  • 1866-1890
  • 1890-1905
  • 1901-1907
  • 1908-1926
  • 1909-1926
  • 1926-1933
 • 27 lligalls de documentació sobre lleves militars, corresponents als anys:
  • 1830-1850
  • 1851-1858
  • 1859-1866
  • 1866-1874
  • 1875
  • 1875-1880
  • 1891-1898
  • 1879-1890
  • 1899-1916
  • 1909-1915
  • 1916-1923
  • 1923-1925
  • 1926-1927
  • 1928-1930
  • 1931-1933
  • 1934-1935
  • 1936
  • 1936-1937
  • 1936-1941
  • 1942-1946
  • 1949-1951
  • 1952-1957
  • 1958-1960
  • 1961-1964
  • 1965-1967
  • 1968-1970
  • 1971-1973

Lligall amb documents sobre beneficència i altres escrits, de 1854; guies de sal, 1830-1841, i patents de sanitat del vaixells ancorats en el port, 1867-1868.

 • Lligall amb diferents expedients dels anys 1864-1930.
 • Lligall de contribució rústica dels anys 1887-1900.
 • 6 lligalls amb bans, corresponents als anys 1851, 1860, 1864-1865, 1868-1869, 1870-1871 i 1872-1973.
 • Lligalls amb bans i altres publicacions, 1874-1879.
 • 3 lligalls amb edictes i bans, corresponents als anys 1932-1937, 1938-1949 i 1962-1968.
 • 2 lligalls de Sanitat: 1809-1884 i 1916-1940.
 • 3 lligalls de passaports i cartes de ràdio i d'acció, corresponents als anys 1833-1851, 1844-1851 i 1834-1853.
 • Lligall amb papers de socors a pobres i documentació sobre fortificacions i milícia, 1835-1864.
 • Lligall amb cobraments de contribucions i cadastre, 1836-1846.
 • Lligall de so•icituds, 1865-1900.
 • Lligall amb documents de diversos anys, 1923-1926.
 • Carpeta amb documentació de la Lleva de 1926.
 • Carpeta amb informes sobre allistats de les lleves de 1936-1941.
 • Carpeta amb expedients d'allistats de les lleves 1936-1941.
 • Carpeta amb impresos sobre allistament de les lleves 1937, 1937-1938 i 1941, i una rela-ció dels allistats el 1940.
 • Carpeta de fitxes classificadores sobre soldats presentats l'any 1939.
 • Lligall de bagatges, 1942.
 • Carpeta de "Impresos solicitudes de cartillas militares", 1942-1943.
 • Carpeta de revista militar anual, 1945.
 • Carpeta de requisa militar, 1946.
 • Lligall de llibres de salconduits, 1939-1947.
 • Lligall de registre de sortida de documents, 1867-1886.
 • 7 lligalls de llibres de registre de sortida de documents:
  • 1887-1893
  • 1894-1910
  • 1912-1935
  • 1935-1945
  • 1947-1950
  • 1951-1957
  • 1958-1967

Un cop d'ull als arxius de Cambrils. Arxiu Municipal (3). Maig 1980

 • Dos lligalls del Reial Cadastre, anys 1737-1789 i 1790-1799.
 • 7 lligalls de repartiment de contribucions: 1808-1820, 1821-1833, 1834-1854, 1845-1855, 1856-1866, 1867-1870, 1880-1881.
 • 77 lligalls d'oficis, corresponents als anys 1820-1904.
 • 3 lligalls de riquesa, 1831-1832 i d'altres sense data; 1847 i 1852-1854.
 • 3 lligalls de matrícula industrial: 1835-1866, 1867-1923, 1930-1949.
 • Un lligall d'amillarament, 1853-1863.
 • Un llibre gran d'amillarament, muntat sobre faristol, any 1864.
 • 6 lligalls d'amillarament, anys 1865-1867, 1875-1900, 1901-1934, 1935-1937, 1941-1944 i 1944.
 • Dos llibres d'amillarament de l'any 1945.
 • Un lligall de l'hospital, 1865.
 • Un lligall de repartiment de guarderia, 1872-1897.
 • Un lligall amb el Reglament o Estatuts de tres societats cambrilenques: La Treballadora Cambrilenca (1877); Círculo de Artesanos (1886) i Montepío de Mareantes del Barrio de la Marina (1880).
 • Un lligall d'ordenances municipals, 1889.
 • 8 lligalls de contribució urbana, corresponents als anys 1894-1906, 1911-1923, 1925-1930, 1932-1934-1936, 1940-1949, 1940-1955 i 1956-1965.
 • Un lligall d'expedients de guardes jurats, 1896-1933.
 •  
 • 3 lligalls amb documentació referent a les escoles, 1900-1910, 1951 i 1950-1960.
 • Dos lligalls d'actes municipals, 1901-1908 i 1909-1920.
 • Un lligall sobre sanitat, higiene i beneficència, 1903-1968.
 • 3 lligalls de llibres d'actes, 1921-1934, 1935-1938, 1938-1943.
 • Un lligall de llistes cobratòries de la contribució urbana, 1907-1928, encara que falten els anys 1926 i 1927.
 • Un lligall amb documentació sobre gremis, 1911.
 • Un lligall sobre serveis elèctrics, 1912.
 • Dos lligalls sobre repartiments d'utilitats, 1915-1921 i 1931.
 • Un lligall amb expedients del sindicat de regants de l'embassament del Francolí, 1924- 1925-1926.
 • Un lligall amb la documentació referida a "l'Assumpte Kies", 1925-1930.
 • Un lligall amb documentació referida al plebiscit nacional, 1926.
 • Un lligall sobre banys públics, 1928.
 • Un lligall sobre el mercat, 1930.
 • Dos lligalls sobre cèdules personals, 1930-1934, 1935-1942.
 • Un lligall amb subhastes, contractes i concursos, 1930-1970.
 • Un lligall sobre treball, 1931.
 • Un lligall sobre agricultura, 1931. `
 • Un lligall sobre correus, 1931.
 • Dos lligalls sobre la guarderia rural, 1931-1935, 1939-1944.
 • Un lligall sobre el port del Refugi, 1933.
 • Un lligall sobre l'escorxador municipal, 1935.
 • Un lligall sobre règim local, 1936-1959.
 • Un lligall sobre instrucció pública, 1936-1971.
 • Un lligall sobre assistència social, 1936.
 • Un lligall d'actes municipals, 1943-1947.
 • Un lligall sobre l'impost del vi, 1944, 1959.
 • Un lligall amb esborranys d'actes municipals: sessions plenàries, 1949-1952, i comissió permanent, 1950-1951.
 • "Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona". Un volum enquadernat amb els anys 1833-1834. 24 volums enquadernats (un per any) del 1843 al 1866.
 • 12 lligalls (un per any) del 1922 al 1933. 30 volums enquadernats (un per any) del 1939 al 1968. 8 lligalls (un per any) del 1969 al 1976. 6 lligalls (dos per any), 1977-1978-1979.
 • "Boletín Oficial del Estado" (Gaceta de Madrid). 675 lligalls (dotze cada any) de l'any 1923 al 1979, i els tres corresponents al primer trimestre de 1980. S'ha de remarcar que hi ha algunes falles en el període comprès entre les darreres setmanes de 1938 i les primeres de 1939, en el temps en què les forces del general Franco anaven ocupant les nostres terres.
 • "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya". Dos lligalls de 1933: febrer-agost i setembre-desembre. 16 lligalls del anys 1934, 1935, 1936 i 1937 (un per trimestre). 3 lligalls de 1938 (un per cada un dels tres primers trimestres). Un lligall amb una barreja dels números corresponents al darrer trimestre de 1938 i primers dies de 1939.

Encara hi ha més documentació a l'Arxiu Municipal de Cambrils, però, ben meditat, ens sembla que no cal aprofundir més ja que, si bé tota documentació és interessant, el fet mateix de la seva modernitat sembla que 1i resti força d'atracció, força que en canvi és esperonada quan es tracta de documentació antiga. En realitat només ha quedat un armari, del qual no s'ha esbrinat adequadament el contingut detallat. En ell hi ha tota la documentació, fitxes i relacions, referent als abastaments en èpoques dificils de la Guerra Civil i en els primers anys de la postguerra. Articles de primera necessitat (oli, patates, arròs, llegums, blat i farines, etc.) intervinguts i racionats, guies per transportar-los, llibretes de racionament, decracions d'existències, lliuraments obligatoris, preus polítics...

I la resta són prestatges plens d'aquesta documentació dels nostres dies, a la qual ens referíem una mica més amunt i que ens ha semblat millor de no incloure aquí, precisament pel doble fet de la seva mateixa modernitat i per la dilatada relació documental de l'Arxiu Municipal que fins ara hem anat donant. Tots sabem com ha estat d'espectacular el creixement urbà de Cambrils en els darrers vint anys i com és de natural que aquest creixement hagi generat milers d'expedients de tota classe: aigües, xarxes de clavegueres, plans parcials d'urbanisme, obres públiques, permisos d'obertura d'establiments, urbanitzacions, transports, infraccions, personal, plusvàlues i un llarguíssim etcètera que fa que, sense cap mena de dubte, s'hagin acumulat a l'arxiu més documents entre els anys 1960 i 1980 que en tota la història multisecular del nostre Cambrils.

Prou interessant serà investigar aquest moment històric per als estudiosos del futur; és per a ells que intencionadament ho deixem. Jo ja em dono per satisfet d'haver col·laborat a l'empresa fent, de la forma més senzilla que em permeten les meves limitacions, aquest inventari del fons documental dels arxius cambrilencs en la seva part més antiga.

 

 


Consulta més articles de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article