Informació general

Serveis

L'Assemblea de Cambrils reclama que es compleixi la llei sobre pobresa energètica

Per Redacció

El regidor de l'Assemblea de Cambrils, Ivan Sanz, en la darrera sessió plenària de finals d'octubre
El regidor de l'Assemblea de Cambrils, Ivan Sanz, en la darrera sessió plenària de finals d'octubre | Lluís Rovira i Barenys

L'Assemblea de Cambrils reclama que es compleixi la llei sobre pobresa energètica. En un comunicat emès per la formació municipalista s'exposa el següent: "la llei protegeix les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls que puguin acordar les companyies subministradores d'electricitat, gas i aigua potable per manca de pagament. Això vol dir que aquestes empreses no podran interrompre els subministraments quan es produeixen impagaments, quan hi ha risc d’exclusió residencial. Resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica, entesa com la dificultat per a afrontar les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Els preus d’accés a aquests subministraments han esdevingut inassequibles per a la població". En l’última dècada, la llum ha pujat un 76% i l’aigua una mitjana del 42% a Cambrils.

Un 23,8% de risc d'exclusió social l'any 2017

El Síndic de Greuges, a l’Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya, documenta els impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa energètica, i denuncia el sobre esforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. Segons l’Enquesta de condicions de vida de l’Idescat corresponent al 2017, la taxa de risc d’exclusió social (taxa AROPE) es va situar en un 23,8% l’any 2017, mentre que l’any anterior havia estat del 22,5%. Aquest increment s’ha d’atribuir a l’augment de la taxa de risc de pobresa, que va passar del 19,2% l’any 2016 al 20,0% el 2017. Per edats, la taxa de risc de pobresa més elevada va ser la dels menors de 16 anys (28,5%), seguida de la de les persones de 16 a 64 anys (19,0%) i de la de les persones de més grans de 65 anys (15,5%). A Catalunya hi ha 193.000 llars un 6,9% del total que no poden assumir la despesa de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.

Les dificultats per a afrontar el pagament de l’habitatge i la pobresa energètica comporten, fins i tot, la pèrdua de vides humanes. A més, l’informe «Emergència habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels infants» de l'any 2015 posava en evidència les conseqüències en la salut i en la infància.

L’Assemblea demana:

Primer. Que l’Ajuntament de Cambrils, en relació al text de la Llei 24/2015:

 • Signi els convenis necessaris amb les companyies subministradores d'aigua potable, gas i electricitat per tal que facin les aportacions a fons perdut a les persones en risc d'exclusió residencial.

 • Estableixi un mecanisme per la condonació del deute de les llars en situació de risc d'exclusió residencial, per part de les empreses subministradores.

 • Elabori un reglament que estableixi què ha d’incloure l’acord o conveni que l’administració ha de fer amb les empreses subministradores, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 24/2015. El reglament hauria de definir almenys quins són els consums mínims, quina ha de ser l’aportació de cadascuna de les parts al fons perdut i quins són els descomptes aplicables.

 • Segon. Aplicar sempre, sense excepció, el protocol i el procediment d’aplicació del dret d’accés als subministraments d’aigua potable, electricitat i gas pels serveis públics a les empreses subministradores elaborat per l’Agència Catalana de Consum el 18 de novembre del 2011, per donar compliment al punt 5 de l’article 6 de la Llei 24/2015.

 • Tercer. Facilitar l’informe d’exclusió residencial a les persones/famílies que, complint requisits de la llei 24/2015 (IRER), ho demanin.

  Quart. Facilitar l’informe social de vulnerabilitat energètica a les persones/famílies que, complint requisits de la llei 24/2015 (IRER), ho demanin.

  Cinquè. Que l’Ajuntament de Cambrils instal·li comptadors socials d'aigua a les famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat i no puguin fer front a les factures, o comptadors solidaris d'aigua a les famílies que tinguin un lloguer social en el qual el consistori hagi regularitzat la seva situació.

L’Apunt

Què diu la llei:

La mateixa Llei 24/2015, del 29 de juliol, a l’article 6 inclou les mesures de pal·liació de la pobresa energètica, de les que destaquem les següents:

 • Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.

 • Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l’apartat 2, quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial determinades per l’article 5.10. En cas que es compleixin aquests requisits s’han de garantir els subministraments bàsics d’acord amb el que estableix l’apartat 1 i s’han d’aplicar els ajuts necessaris establerts per l’apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar.

  L’empresa subministradora ha d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica establerts per aquesta llei, d’acord amb el que estableix l’article 17.6 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Comenta aquest article