Informació general

L'Ajuntament congela els impostos per a l'any 2015

Per Cristina Sierra

L'alcaldessa Mercè Dalmau i el regidor delegat de l'àrea de Serveis Interns, Dani Milan, van presentar les ordenances fiscals, ahir, en roda de premsa

L'Ajuntament de Cambrils congelarà els impostos i taxes per a l'exercici del 2015. Ahir al matí, l'alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau– i el regidor delegat de l'àrea de Serveis Interns –Dani Milan-, que fins ara havia assumit la regidoria d'Hisenda, van presentar la proposta d'ordenances fiscals per a l'any vinent i que es preveuen aprovar inicialment avui durant la sessió plenària corresponent al mes de setembre.

Mercè Dalmau va explicar que la proposta d'ordenances es basa en el rigor i responsabilitat. "Hem confeccionat una proposta d'ordenances que no patiran cap increment, és més, hem creat noves bonificacions per contribuir en el foment de l'ocupació i l'activitat econòmica. Són unes ordenances ajustades al moment que vivim", va apuntar l'alcaldessa. A més, va destacar que la proposta continua la línia de "responsabilitat" de l'equip de govern. "Hem ajustat els pressupostos als ingressos des del començament de la legislatura amb l'únic objectiu de redreçar la situació econòmica de l'Ajuntament", va manifestar.

Bonificació del 50% en l'IBI

El regidor Dani Milan  va ser l'encarregat d'explicar la proposta i apuntar que les ordenances han de permetre portar "a bon port" el pressupost per a l'any 2015. Milan va apuntar que es manté en 0,76% el tipus de gravamen de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i que també es congelen l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), l'impost sobre Vehicles de tracció mecànica i la taxa de recollida d'escombraries. En el cas de l'IBI, Milan va explicar que hi ha la bonificació del 50% per als immobles destinats a habitatges en els quals s'hi hagi instal·lat de manera voluntària sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric provinent dels sòl. A més, també s’introdueix una exempció en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en el cas de transmissions realitzades amb motiu de la dació en pagament d’habitatge habitual del deutor hipotecari. Milan també va apuntar que hi haurà una bonificació del 50 al 75% en l'impost de circulació per als vehicles híbrids, elèctrics o que utilitzin combustibles liquats.

Una de les propostes més destacada és l'ordenança de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que redueix un 5% el tipus de gravamen sobre les obres, passant del 3,95 al 3,75%. A més, es crea la bonificació d'un 30% de quota de l'impost per aquelles actuacions que es declarin d'especial interès per afavorir la recuperació econòmica. Per acollir-se a la bonificació s'han de complir una sèrie de requisits, com incrementar un 10% la plantilla de treballadors. El regidor també va explicar que es disminueix un 3,35% el mòdul bàsic a efectes del càlcul del pressupost de l’ICIO per ajustar-lo als preus de mercat actuals Aquest mòdul passa de 476,76 euros per metres quadrats a 460,75.

Canvis en altes i baixes de la taxa d'escombraries i de guals

Una altra novetat és el canvi en les altes i baixes de les taxes d'escombraries i de guals. La taxa de recollida d’escombraries de locals amb activitat anual es podrà sol·licitar la devolució de la part que no s’hagi exercit en dos supòsits: quan l’alta per inici d’activitat o la baixa per cessament definitiu no coincideixi amb l’any natural. En el cas dels guals i reserves d’estacionament només es pagarà la meitat de la taxa en les altes a partir del segon semestre de l'any. A més, també es creen dues noves taxes per a mòduls de venda de material pirotècnic o els contenidors de recollida selectiva de qualsevol fracció.    

Per altra banda, es redueixen les tarifes corresponents al dipòsit de vehicles. La baixada és gradual en funció del nombre de setmanes per facilitar la retirada a persones amb menys recursos. Pel que fa a les taxes d’estacionament de vehicles a determinades zones de la via pública es redueix en un 25% la targeta d’abonament per vehicles industrials d’empreses i autònoms, que passa de 350 euros per vehicle a l’any a 262,50 euros.  

Finalment, s’ha derogat una ordenança aprovada per a l’exercici del 2011, perquè segons la sentència Tribunal de Justícia de la Unió Europea els Ajuntaments només podran cobrar taxes municipals per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal, en raó de l’explotació de serveis de telefonia mòbil, a les operadores de les xarxes de telecomunicacions titulars d’instal·lacions, però no a les operadores que no siguin titulars d’aquestes xarxes.

Comenta aquest article