Estampes Cambrilenques

Article publicat a Revista Cambrils el març de 1975

Expropiacions per a la construcció del ferrocarril

La secció «Estampes Cambrilenques» elaborada per Josep Salceda es va publicar a Revista Cambrils des del setembre de 1953 fins el maig de 2005

Per Josep Salceda (1923-2011)

Estampes cambrilenques / Març de 1975

Avui dia en què el tema de les famoses expropiacions per a la construcció de l'autopista ha estat motiu de conflicte fins fa poques setmanes (crec que a mig mes passat es varen pagar les darreres indemnitzacions), potser serà curiós recordar unes altres expropiacions que és de suposar que també serien 'explosives', encara que potser no tant com ara ja que la gent, avui, és més espavilada i està molt més preparada per afrontar tota mena de situacions.

Volem referir-nos a les expropiacions, que ja són història ja que parlem dels anys 1863-64, que es realitzaren amb motiu de la construcció del ferrocarril de València a Tarragona. Fem constar, no obstant, que no es tracta de les expropiacions dels terrenys per on havia de passar la via, sinó de les ocupacions temporals de finques per realitzar treballs que podríem qualificar d'auxiliars.

Tenim a la vista un exemplar del "Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona" corresponent al dia 18 de gener de 1864. En ell ocupa un lloc destacat l'anunci, que firma el governador civil, Bernabé López Bayo, que diu: "Que remitida a mi autoridad por el Ingeniero representante del Ferro-carril de Valencia a esta Capital la nómina de los propietarios cuyos terrenos han sido ocupados temporalmente o se les han causado daños y perjuicios con motivo de la extracción y depósito de materiales para la construcción de la citada vía férrea, referente al término municipal de Cambrils, y teniendo que procederse a la indemnización correspondiente en la forma establecida para estos casos por el Reglamento de 27 de Julio de 1853; he dispuesto hacerlo público y notorio por medio del Boletín Oficial de esta provincia, además del conocimiento que oportunamente tendrán los propietarios por el aviso que se les pasen los respectivos Alcaldes y señalar el plazo de 45 días a contar desde el siguiente al en que se publique este edicto, para que puedan los interesados o sus legítimos apodera-dos presentarse ante el Alcalde del término donde radiquen sus fincas y proceder al nombramiento de péritos que, en unión con D. Francisco Carrera designado por la empresa, tasen previamente, juramentados en debida forma, los daños y perjuicios que han sufrido dichas fincas con la citada ocupación.

Al propio tiempo señaló el plazo de ocho días para que los propietarios no comprendidos en las nóminas que se insertan a continuación, puedan si se creen con derecho, hacer ante el Alcalde del término respectivo las oportunas reclamaciones para iguales efectos a los anteriormente expresados. Tarragona, 8 de Enero de 1864."

Segueix una llarga llista amb el nom dels 104 propietaris afectats, la classe dels terrenys, i els cultius que s'hi conreaven i l'objecte de l'ocupació. Entre aquests cal destacar els següents: per posar-hi la caseta del guarda, per posar-hi una bassa per amarar calç, per fer un camí provisional, per tallar un oliver i mig per al pas de carros, per disposar materials, per posar-hi terres extretes del desmunt, per extreure terres, i d'altres.

D'acord amb aquest edicte del governador, l'Alcaldia manà fer el pregó, que copiem respectant la forma escrita de l'època en què va ser redactat: "De ordre del Señor Alcalde se fa sabér á tots los propietaris de aquest terme municipal que varen esser expropiats per rahó de la construcció del ferrocarril de Valencia a Tarragona que desde demá hasta lo dia once del corrent mes, estarán de manifest en la Secretaria de est Ajuntament las taxacions dels terrenos que sels ocupá perpetuament, para que pugan pendrer datos per la millor valoració dels perjudicis per ocupacions temporals. L'Alcalde: Joan Cabré."

Els propietaris varen nomenar els seus perits (per cert que en aquest sentit es guarda una carta autògrafa del gran escriptor i periodista Joaquim Roca i Cornet, afectat també per les expropiacions), naturalment per grups, essent designats els senyors Josep Viñes, Rafael Garcia, Pere Taixes i Antoni M. Martell, els quals prometeren fer les coses bé segons la següent fórmula: "Aceptamos el cargo y prometemos desempeñarle según nuestro leal saber y entender."

La cosa segurament que aniria llarga i tibada, amb el corresponent estira-i-arronsa, però a la fi és de suposar que arribarien a posar-se d'acord, atès que trobem també una lletra de la Direcció del Ferrocarril de València a Tarragona dirigida al "Sr. Alcalde Constitucional de Cambrils" que diu així: "Ruego a Vd. se sirva notificar a los propietarios de este término que han sufrido perjuicios para la construcción del ferro-carril, que el sábado 10 del corriente a las nueve de la mañana acudan a la Secretaria de su Ayuntamiento a donde concurrirán el pagador de este ferro-carril para satisfacerles lo que les adeuda por dicho concepto. Dios guar-de a Vd. muchos anos. Valencia, 7 de Junio de 1865."

Ja havien passat més de dos anys des de l'ocupació de les terres! No ha passat avui, doncs, res de nou. Es veu que això no té remei!

La llàstima és que en cap dels documents que m'ha estat possible consultar no es parla per res de diners. Hauria resultat molt curiós saber a quants maravedissos havien pagat la cana!

Consulta més documents de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article