Estampes Cambrilenques

Dels ordinaments de la Vila (II)

Per Josep Salceda (1923-2011)

Al nostre article anterior fèiem un resum dels temes a què es referien els 151 articles de les 'antigues ordinations' per les quals es regia la vila.

El lector més atent ja s'haurà adonat, mitjançant el resum, que moltes qüestions que preocupaven els nostres avantpassats continuen preocupant avui dia els que porten el pes del poder sobre les espatlles. Així, es dóna el cas que tant al segle XVI com al XX són d'actualitat assumptes tan banals com "qui farà lletjures a l'abeurador" o "qui cullirà figues", o tan importants com "qui pujarà per teulades i per terrats" o bé "qui farà camí ni carrera per heretat d'altre". De manera que, tal com es pot veure, els problemes són els mateixos, encara que les solucions i la manera de tallar els mals no són iguals.

Tal com vam prometre, transcriurem quatre articles dels que vam citar, començant pel 45, "Qui fermarà porcs en séquies ó en recs", que diu: "Item ordenaran els Jurats amb voluntat de la cort, que ni home ni altra persona no gosi fermar porcs ni truges en sèquies ni en recs, que puguin allacar les sèquies ó recs ni en eres sota dany de DOTZE DINERS partits per tres, lo terç a la Cort, l'altra a l'acusador i l'altra al perjudicat."

El 127 diu: "Item han ordenat els dits senyors Jurats i Prohoms amb decret del senyor Batlle, que qualsevol persona sigui del grau ó estament que sigui, que es voldrà poblar (aveinar) en la present Vila de Cambrils haígi de demanar llicència primer als dits senyors Jurats, de manera que no puguin estar ni fer habitació dins de la present vila sense que primer no haigin pagades a la mateixa, DEU LLIURES per entrada i cada vegada que vindran a poblar dita vila i aixó conegut dels senyors Jurats i Consell."

Una mena de plusvàlua del segle XVI!

El capítol 133, "Que ningú no gosi llençar ningun género d'animals ni bèsties", diu: "Item ordenaran els Jurats i Prohoms amb decret del Sr. Batlle, que cap persona de qualsevol grau ni condició que sigui, no gosi llençar cap género d'animals ó bèsties mortes des del Forn teuler, tot camí dels Freginals fins al torrent de Santa Maria i tot torrent amunt fins al camí del mas d'en Vidiella i aquest camí fins a l'era del Sr. Martí Vidal i d'allí a l'embocador del camí de Vinyols i qui llençarà dins d'aquests àmbits que pagui de dany per cada una i cada vegada DEU SOUS."

És molt curiós observar en aquest capítol els límits que establien les autoritats per llençar els animals morts.

Finalment copiarem el capítol 150, "De tota mala feta", que diu el següent a l'última part: "Per a que la pobresa no sigui capa i ocasió a molts per delinquir i fer mal, han estatuit i ordenat dits senyors Jurats i Consell que qui no tindrà per pagar dita pena, el Sr. Batlle a instancia d'aquell que rebrà el dany lo farà posar, si es de dia, a la plaça de la present Vila a la vergonya en un pilar de la plaça amb una cadena al coll, ont els senyors Jurats i el Consell tindran el lloc dedicat de punta de sol fins a posta de sol i si es de nit el senyor Batlle lo farà posar en la presó fins que de dia sigui i en ser de dia lo tregui de la presó i el posi en dit lloc dedicat amb la cadena... i en dita ordinació si haurà d'entendre home ó dona minyó o minyona de qualsevol estament que sigui."

Ja els estaria bé, als brètols d'avui dia, que les autoritats tornessin a posar en vigor aquesta antiga ordinació! I, finalment, no vull acabar aquest article sense fer una breu al·lusió a les Ordinacions de 1889, que, segons sembla, són les que continuen regint la vila actualment. Es divideixen en quatre títols, vint-i-cinc capítols i cent noranta articles, amb els addicionals inclosos.

Es van promulgar el 15 de març de 1889, quan Pau Vidiella era l'alcalde i Antoni Gimbernat el secretari, i el governador Pineda les va aprovar el dia 6 d'abril del mateix any.

A continuació donem els títols dels capítols: divisió municipal; obediència a l'autoritat; divertiments públics; disfresses, balls i màscares; precaucions contra incendis; disposicions per a un cas d'incendi; dels gossos i animals solts; precaucions per evitar danys i molèsties; neteja de carrers, carruatges i cavalleries; sanitat; establiments insalubres; venda de líquids i comestibles; policia rural; aigües; pastures del bestiar; de la cacera i la pesca; regles relatives a les alineacions dels carrers del poble; construcció en terrenys de conreu; condicions que s'han d'acomplir abans d'edificar; condicions per a les obres de nova planta; condicions a què s'han de sotmetre les obres de reforma, reparació i conservació; edificis ruïnosos; disposicions generals per a totes les indústries; disposicions penals i disposicions addicionals.

 


Consulta més articles de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article