Tema del mes

Cada regidor del nou equip de govern tindrà un barri assignat

Per Josep Maria Ferrando

Una de les novetat d’aquest nou equip de govern és la creació de la figura de regidor de barri. Lluís Colom va felicitar l’equip de govern per la idea, però va posar en dubte que en tan poc temps es puguin posar en funcionament les infraestructures perquè aquesta figura sigui una realitat i no fos més que un esquetx publicitari. Xavier Martí i Anton Callau van dir que també era una bona idea.

ÀREES DEL NOU GOVERN MUNICIPAL I ATRIBUCIONS

ROBERT BENAIGES CERVERA [PSC] | Alcaldia
Alcalde


JOAN MAS NOLLA [PSC] | 1r Tinent d’alcalde
Hisenda | Personal | Comissió Especial de Comptes

Intervenció. Finances. Patrimoni. Inspecció fiscal. Informatització. Economia en general. Examen, estudi i informe dels comptes anyals de la Corporació. Plantilles, registre i relacions de llocs de treball. Processos de selecció del personal al servei de l’entitat local. Situacions administratives i laborals. Aspectes laborals en general.


JORDI SAVALL DOMÈNECH [ERC] | 2n Tinent d’alcalde

Cultura | Esports, Festes | Promoció Econòmica | Medi Ambient

Mercats. Mercat ambulant. Dinamització econòmica. Fira de Cambrils. Mobiliari urbà. Parcs i jardins. Relacions amb entitats empresarials. Ecologia i medi ambient. Agenda 21. Biblioteques. Exposicions. Entitats culturals i esportives. Instal·lacions culturals i esportives. Patrimoni artístic, cultural i històric. Arxius. Activitats culturals i esportives. Competicions. Promoció esportiva. Consells locals d’entitats culturals i esportives. Servei de normalització lingüística. Festes. Patronat Municipal de Ràdio. OA Museu d’Història.SALVADOR MATAS BORRUT [ICV] | 3r Tinent d’alcalde
Obres Públiques | Urbanisme | Ensenyament| Participació Ciutadana

Obres d’iniciativa privada. Inspecció d’obres. Serveis tècnics. Revisió Pla General. Plans parcials. Plans de reforma interior. Projectes d’urbanització. Estudis de detall. Reparcel·lacions. Aplicació normativa urbanística. Juntes de compensació i cooperació. Obres municipals. Vies públiques: Mobiliari urbà no adscrit a parcs i jardins. Entitats urbanístiques col·laboradores. Relacions amb les escoles. Consell Local de l’ensenyament. Patronat de Música. Oficina del consumidor. Reglament de Participació Ciutadana. Oficina d’informació a ciutadans. Consells Consultius.


FRANCESC GARRIGA COLOM [ACI] | 4t Tinent d’alcalde

Turisme

Patronat Municipal de Turisme. Instal·lacions i neteja de platges. Relacions amb entitats turístiques. Creu Roja de platges. Promoció i publicitat turística. Entitat firal. Congressos i fires.


ROSA MARIA LÓPEZ PORTILLA [PSC] | 5è Tinent d’alcalde
Benestar Social | Joventut | Polítiques d’Igualtat

Assistència social. Planificació familiar. Cursos ocupacionals. Beques assistència social: menjador escolar, guarderies. Borsa de treball i servei d’orientació professional. Atur i treball comunitari. Servei català de col·locació. Joventut i Punt d’informació.


ALPHONSE ARCELIN TADAL [PSC]

Sanitat | Activitats classificades

Assistència sanitària. Ambulatori. Medicina preventiva. Inspecció sanitària. Padró assistència mèdic-farmacèutic. Llicències d’establiments. Obertures, horaris i llicències d’obres a establiments. Llicències d’activitats classificades. Regulació de l’ocupació de la via pública.JOAN PAU CASQUERO GÒMEZ [PSC]

Serveis

Servei d’abastament d’aigua potable. Servei de clavegueram i depuradores. Enllumenat públic i xarxa elèctrica municipal. Neteja en general. Recollida de brossa i recollida selectiva.


Esperança Díaz [PSC]
Seguretat Ciutadana

Regulació del trànsit, circulació i aparcament de la via pública. Serveis de Policia Local. Estadística. Padró d’habitants. Llicències de taxis. Transport urbà. Protecció civil i Pla d’emergència. Expedients sancionadors per infracció d’ordenances Municipals.

Comenta aquest article