Seguici festiu estàtic amb la participació de totes les entitats festives

Fotos de Lluís Rovira i Barenys