Fotre un sarpat.

Un sarpat és el mateix que un grapat, “sarpar” vol dir agafar.
Exemple:
–"Que ja heu carregat la sàrcia?
–I tant! Amb dos sarpats dalt!"