Informació general

L'Ajuntament denuncia un extreballador de Cambrils Audiovisual per una presumpta apropiació indeguda de 15.000 euros

Per Berta Ruiz

L'alcaldessa -Mercè Dalmau– i el regidor d'Hisenda –Ramon Llobet– van comparèixer ahir en roda de premsa

L’Ajuntament de Cambrils va fer pública, ahir en roda de premsa, la interposició d’una denúncia contra un extreballador de l’empresa Cambrils Audiovisual per un presumpte delicte d’apropiació indeguda de fons d’aquesta empresa, per un valor aproximat d’uns 15.000 euros. Així ho va explicar l’alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau–, acompanyada pel regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, Ramon Llobet, en la presentació dels resultats de l’auditoria de fiscalització de Cambrils Audiovisual (entre els anys 2009 i 2011), realitzada per la consultora Efial.

Presumpta apropiació indeguda de fons de l'empresa per valor d'uns 15.000 euros

Tal com va explicar l’alcaldessa, la denúncia contra l’extreballador es va presentar el passat 20 de març a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Cambrils, fruit de l’auditoria de fiscalització que s'estava realitzant. La presumpta desviació de fons, quantificada en uns 15.000 euros aproximadament, correspondria a transferències realitzades a diversos números de comptes de l’extreballador denunciat, així com a números de comptes que no es corresponien amb els proveïdors. En aquest punt, Mercè Dalmau va recordar que, “ja vam posar de manifest que no ens tremolaria la mà a l’hora de denunciar qualsevol irregularitat que detectéssim i portar-ho a la justícia. Tan aviat com vam tenir coneixement d’aquestes irregularitats, es va procedir a interposar aquesta denúncia. És una situació molt greu i l’empresa Cambrils Audiovisual anirà fins al final de l’assumpte. Creiem que és imperdonable que s’hagi produït aquesta situació, que ningú n’hagi estat conscient, que ningú hagi controlat adequadament el funcionament econòmic de l’empresa ni s’hagi adonat que s’han desviat, presumptament, uns 15.000 euros. No descartem que la xifra s’ampliï”.

Estudi jurídic quant a possibles responsabilitats legals

Pel que fa a possibles responsabilitats legals d’aquesta situació, l’alcaldessa va explicar que, de moment s’ha fet una auditoria econòmica. “En funció de fins on arribi aquesta denúncia s’haurà de valorar quines són les responsabilitats. Ara, moralment, el responsable és qui abans tenia la direcció i supervisió de la televisió, evidentment. Però tot això s’ha d’estudiar a nivell jurídic i legal, perquè són temes molt delicats i en funció d’això es prendran les decisions pertinents”. Tal com va recordar l'alcaldessa, el president de l'EPEL Cambrils Audiovisual és l'alcalde, en aquest període –Robert Benaiges–, i el gerent-coordinador durant aquesta etapa va ser Josep Maria Pagès.

Deute amb la Seguretat Social de 39.000 euros ni tampoc es va satisfet l'IRPF de 2010 i 2011 per valor de 69.000 euros

Els resultats de l’estudi també han posat al descobert incidències en l’apartat de pagament d’impostos amb administracions públiques, tal com va posar de manifest Mercè Dalmau. Durant els exercicis 2009 i 2010 no es va presentar l’impost de societats. L’empresa també té un deute amb la Seguretat Social per una quantitat total de 39.569,75 euros, mentre que en relació a l’IRPF, l’EPEL no va satisfer els imports de liquidacions dels exercicis 2010 i 2011 per un import de 69.057,94 euros.

En el compliment de les normes i principis comptables de l'empresa s'han trobat nombroses mancances en els circuits de control intern. Així doncs, tal com va detallar Dalmau: els fons propis de l’empresa són negatius en 203.903 euros. No es va registrar correctament la transferència dels béns materials del Patronat de Ràdio i Televisió a la EPEL i això suposa que durant els anys 2009, 2010 i 2011 no s’ha dotat l’amortització d’aquest material. S’estima que l’amortització d’aquests béns és de 81.816,65. Per altra banda, hi ha 60.000 euros registrats que corresponen a convenis de col·laboració que s’havien de firmar amb el Consell Comarcal del Baix Camp i d’altres ajuntaments però dels quals no hi ha evidències que es formalitzessin ni que es cobrés cap quantitat. També, les provisions per insolvència, que representen el risc de no cobrar dels clients, també estaven mal comptabilitzades i per tant, s’havien d’incrementar fins a 30.362 euros per reflectir la realitat del risc, ja que estaven comptabilitzades en uns 6.000 euros.

Contractes inexistents, factures sense justificar, factures duplicades

Quant a l’anàlisi de les àrees de clients, creditors i tresoreria, l’estudi ha evidenciat l’existència d’operacions i transaccions que indiquen una presumpta comissió d’irregularitats, segons va apuntar Dalmau. S’han detectat diferents incidències com: “no existeixen contractes ni documents justificatius dels serveis prestats als clients que puguin demostrar que els imports i conceptes facturats siguin adequats; a la comptabilitat de l'EPEL figuren comptabilitzades factures emeses a clients que el client no reconeix, mentre que en els registres comptables dels clients figuren pagaments que a la comptabilitat de l'EPEL no s’han enregistrat”. En aquest apartat també s’ha detectat que s’han produït cobraments de factures en diners en efectiu dels quals no hi ha cap justificant. Per altra banda, hi ha evidències de que s’han realitzat pagaments de factures de proveïdors que s’han transferit a comptes corrents dels quals els proveïdors no són titulars i existeixen factures enregistrades per duplicat i factures enregistrades que no disposen de cap document justificatiu de la mateixa.

No es disposa de cap document sobre els moviments de caixa

Pel que fa al saldo de caixa en efectiu de l’EPEL a 31 de desembre dels exercicis 2009, 2010 i 2011, tal com va explicar l’alcaldessa, no s’ha pogut validar donat que no es disposa de cap document extracomptable on s’enregistrin els moviments d’entrades i sortides de diners que es van produint; no es disposa d’arqueigs de caixa que justifiquin els diners en efectiu que disposa la EPEL al tancament de cada exercici i no es poden validar les despeses comptabilitzades pagades per caixa en efectiu atès que la EPEL no disposa de la totalitat dels justificants d’aquestes despeses.

Gratificacions al personal per valor de 16.500 euros sense evidència documental

Al compte de resultats de l’EPEL de l’exercici 2009 també hi figuren despeses en relació al sistema de repetició de la senyal, sense que existeixi cap acord en que s’estableixi que l’EPEL ha d’assumir les despeses anteriors a desembre de 2009, moment a partir del qual la EPEL va assumir la gestió de la senyal de TV. Finalment, durant els exercicis 2009, 2010 i 2011, es van satisfer gratificacions al personal per un import total de 16.500 euros. En aquest cas, tal com va apuntar Dalmau, tampoc hi ha evidència documental que les gratificacions satisfetes hagin estat autoritzades per l’òrgan corresponent ni dels criteris en base a les quals s’atorguen.

Deute acumulat de Cambrils Audiovisual: 210.000 euros

Quant a la situació econòmica actual de l’empresa Cambrils Audiovisual, tant Dalmau com Llobet van apuntar que hi ha un deute acumulat d’uns 210.000 euros. En aquest punt, Llobet va afirmar que s’han anat prenent les mesures pertinents per amortitzar el deute que es té amb la Seguretat Social i també s’han buscat diferents fórmules per assumir aquest deute que arrossega l’empresa.

Comenta aquest article