Seguici Festiu Estàtic al parc del Pinaret

Fotos de Berta Ruiz / Lluís Rovira i Barenys