Opinió

Les peculiaritats de la declaració de renda d'enguany

Els rendiments procedents del SEPE, encara que existeix la possibilitat de demanar l’aplicació d’una retenció, no estaven obligats a aplicar-los degut a que l’import percebut no superava els 14.000 euros/anuals

Aquest any la data d’inici per fer la declaració de la renta és el 7 d’abril i la campanya s’allargarà fins al 30 de juny. Amb totes les peculiaritats que ha tingut el 2020 ha provocat que abans de realitzar la declaració s’hagin de tenir en compte els següents punts.
Les característiques generals de la declaració de la renta del 2020 diuen que no estaran obligats a fer-la si el salari anual no supera els 22.000 euros bruts, sempre i quan siguin d’un sol pagador, en cas de rebre de més d’un pagador l’import es redueix a 14.000 euros si el import del segon i la resta superen els 1.500 euros.

Les peculiaritats sorgeixen en cas d’haver cobrat de diferents pagadors quan un d’ells és el SEPE provocat per la situació de la pandèmia.
Els rendiments procedents del SEPE, encara que existeix la possibilitat de demanar l’aplicació d’una retenció, no estaven obligats a aplicar-los degut a que l’import percebut no superava els 14.000 euros/anuals. Això es resumeix que s’han rebut quantitats sense que s’hi apliquessin les retencions corresponents, i en el moment de realitzar la declaració caldrà consignar-les i s’hauran d’abonar els impostos corresponents.

L’altre situació que ens trobem es degut als cobraments indeguts i les corresponents devolucions. Hisenda recomana no presentar les declaracions els primers dies ja que durant la campanya s’aniran actualitzat les bases de dades, per tal de regularitzar els imports. Els cobraments de més, durant el 2020 surten a les dades fiscals i aquestes dades seran modificades a mesura que els contribuents facin les devolucions oportunes i s’hagi regularitzat aquesta situació. Si els contribuents ja haguessin presentat la seva declaració, faria falta fer una declaració complementaria per tal de consignar les dades correctes i que la quota resultant sigui la que correspon.

Hisenda dona la possibilitat de fer el fraccionament en 6 mesos de la declaració de la renta, sempre que el contribuent hagi estat en situació d’ERTE, les 6 quotes seran carregades en compte el dia 20 de cada mes a partir del 20 de juliol.

La Generalitat ha creat una deducció autonòmica aquest 2020, per tal de compensar els contribuents que hagin estat en ERTE durant el 2020, aquesta deducció consisteix en que en el moment del càlcul, la diferència entre la quota integra catalana i la quota integra estatal en el cas que existeixi una diferència positiva, la Generalitat deixarà deduir un import per tal d’igualar les dues quotes i no perjudicar els contribuents residents a Catalunya.