Tema del mes

El pressupost municipal per l’any 2008 és de poc més de 42 milions d’euros

Per Lluís Rovira i Barenys, Berta Ruiz

Presentació dels pressupostos durant el ple extraordinari del 18 de desembre

L’Ajuntament ha aprovat el pressupost municipal per a l’exercici de l’any 2008 que arriba als 42.295.000 euros i disminueix un 4,39% respecte a l’any passat. El pressupost, aprovat al ple extraordinari celebrat el passat 18 de desembre, va comptar amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra dels tres grups de l’oposició, CiU, PP i la PLIC.

Un bon moment econòmic

En la roda de premsa prèvia al ple, l’alcalde de Cambrils –Robert Benaiges– va explicar alguns detalls referents a aquests nous pressupostos per al proper exercici, uns pressupostos que, segons va dir, s’han d’adaptar a la realitat del moment, “estem vivint un moment econòmic molt interessant, un bon moment econòmic, perquè així ho diuen els diferents inputs econòmics, comercials i turístics, excepte la ralentització en el sector de la construcció, tot i que això no és una qüestió particular de Cambrils”. Segons Benaiges, aquesta ralentització en el sector suposa una disminució en la recaptació dels impostos sobre aquesta activitat, tot i que va afirmar que, “no preveiem un gran perill i una gran disminució en aquest sentit”. De fet, segons l’alcalde de Cambrils, els pressupostos s’han elaborat d’una manera “prudencial i basant-se en la realitat del moment”, respecte als ingressos que provenen d’ICIO (Impost de Construccions Instal·lacions i Obres) i plusvàlues.

Al pressupost municipal per a l’any 2008, segons Benaiges, “prima allò que el govern considera prioritari que són els serveis d’atenció a la persona. Ha augmentat el pressupost en aquelles àrees que tenen relació amb la seguretat i el benestar, també en cultura i educació que són les que més creixen. En canvi, les àrees que són més de gestió interna de l’administració són aquelles en què hem fet un esforç més important perquè hi hagi una aturada en la despesa ordinària i una disminució”.

Disminució en els ingressos d’uns 2 milions d’euros

La regidora d’Hisenda i Gestió Estratègica –Anna Peláez– va detallar en la roda de premsa prèvia al ple alguns dels principals punts que s’han tingut en compte a l’hora de confeccionar el nou pressupost, així com els augments i disminucions de partides en les diferents regidories. Segons va explicar Anna Peláez, a l’hora de confeccionar el pressupost s’ha tingut en compte “la conjuntura econòmica actual –que viu un moment econòmic positiu a nivell global– però la nostra població s’ha recolzat principalment en dos ingressos com: l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) i en les plusvàlues durant els últims anys”, i la ralentització en el sector de la construcció preveu una disminució en els ingressos d’uns 2 milions d’euros, tenint en compte aquests dos conceptes. Sobre aquesta disminució en la xifra d’ingressos a les arques municipals, Anna Peláez va especificar que “som conscients i responsables, i per això el pressupost s’adequa el màxim possible a la previsió d’ingressos per poder executar la despesa”.

§ Increment d’un 8,54% en la despesa corrent§ De manera general, l’increment del pressupost en despesa corrent augmenta en un 8,54%. Aquest increment global es basa en una disminució de la despesa en les regidories que tenen més incidència sobre l’administració interna, i un manteniment o un augment de la despesa en les regidories que tenen incidència directa sobre l’atenció a la persona. Sobre aquest punt, Anna Peláez va explicar que l’aposta clara del nou pressupost municipal incideix de manera especial en l’Àrea de Protecció Ciutadana i Mobilitat. Això es tradueix en un augment d’un 33% de manera global de la despesa de la regidoria i, en números reals es materialitza en un augment dels efectius de la policia local en un 35,81% respecte el 2007, i prop de 4.700.000 euros. Aquesta plantilla respecte al 2007 s’amplia amb: un sotsinspector, dos sergents, un caporal, deu agents de policia, cinc places d’agent interí, i es mantenen deu places d’agent interí temporal tot l’any.

D’altra banda, la regidora d’Hisenda i Gestió Estratègica, va explicar que s’implantaran tota una sèrie de mesures de contenció i optimització dels recursos, per tal que es pugui fer un control exhaustiu de la despesa, per tal de que si aquesta no s’arriba a produir es pugui redistribuir en la resta de regidories. A més, segons Anna Peláez, “el departament d’estudis econòmics ja té l’encàrrec exprés en aquest mandat de realitzar una recerca extraordinària de subvencions”.

§ Es redueix el pressupost un 4,39% respecte l’any 2007§

A nivell de xifres, el pressupost per a l’any 2008 disminueix un 4,39% ja que el pressupost durant aquest any 2007 va ser de 44.235.000 euros. L’increment de la despesa per regidories respecte l’any 2007 i tenint en compte el capítol de personal reflexa que la regidoria de Protecció Ciutadana i Mobilitat augmenta un 33,31%, –la que més augmenta–. La distribució de la despesa per regidories situa la despesa de personal com la més important amb un 44,62% i la d’Espai Públic, Paisatge Urbà i Medi Ambient amb un 22,63%. A nivell d’increment i disminució pressupostària de les diferents regidories respecte l’any 2007, les quatre que baixen el seu pressupost són: Alcaldia (-67.000 euros), Administració General (-179.000 euros), Espai Públic, Paisatge i Medi Ambient (-35.728,22 euros) i Desenvolupament Urbà i Habitatge (-35.963 euros). La resta de regidories augmenten el seu pressupost: les que incrementen més són: Protecció Ciutadana i Mobilitat amb 151.000 més, Educació i Polítiques Actives d’Ocupació amb 102.822,39 euros més o Turisme que augmenta en 78.976 euros.

A nivell d’ingressos i de manera general, es produeix un increment dels impostos directes en un 11,02%, de les taxes i altres ingressos en un 31,66% i les transferències corrents en un 29,66%. D’altra banda baixen els ingressos corresponents a impostos indirectes –com l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres– un 15,34% i els ingressos patrimonials un 62,84%.Els pressupostos dels patronats municipals sumen un total de 2.688.049,12 euros i es distribueixen de la següent manera: l’Organisme Autònom del Museu d’Història té 221.372,24 euros i baixa en un 13,83%; el Patronat Municipal de Turisme amb un pressupost de 822.900 euros baixa un 1,05% respecte a l’any 2007; el Patronat Municipal de l’Escola de Música amb 1.029.848,12 euros augmenta el seu pressupost en un 12,45% el seu pressupost i el Patronat Municipal de Ràdio i Televisió amb un pressupost per a l’any 2008 de 613.928,76 euros augmenta en un 13,11% respecte a l’any anterior.

En aquesta sessió plenària també es van aprovar els següents punts: la renovació del conveni per a la posada en funcionament, la gestió i explotació de la Televisió de Cambrils. Segons va explicar Benaiges, “tenim un conveni amb una empresa que gestiona la Televisió de La Selva i fem la renovació del conveni fins aquest proper exercici”. Segons va explicar Benaiges, “esperem que d’aquí al mes de juny tinguem la capacitat entre tots de posar-nos d’acord per veure quin és l’organisme de gestió que utilitzarem per a la nostra televisió, o si d’aquí al mes de juny la nova Televisió Digital del Camp té la capacitat de posar-se en marxa”. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, els vots en contra del PP i les abstencions de CiU i la PLIC.

També es va aprovar el nomenament del representant municipal al TDCAMP, amb Robert Benaiges com a representant titular i el regidor de Cultura –Joan Recasens– com a suplent i com a membre del Consorci. Finalment, es va aprovar també l’adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques.

§ L’oposició titlla de desmesurada la previsió de recaptació d’1,4 milions d’euros a través de multes i sancions§ Els tres partits de l’oposició van oferir una roda de premsa conjunta, l’endemà del ple dels pressupostos, per donar el seu punt de vista conjunt sobre aquesta aprovació. Els tres grups van argumentar el seu vot en contra als pressupostos per al proper exercici, criticant especialment l’increment dels ingressos provinents de les multes i sancions i la falta de la inclusió d’un capítol d’inversions dins d’aquest pressupost.

Increment dels ingressos provinents de multes i sancions

El primer a prendre el torn de paraula va ser Xavier Martí, que va criticar que “aquests siguin uns pressupostos fets a mida i uns pressupostos polítics, amb una sèrie de partides que estan inflades desmesuradament”. Xavier Martí també va apuntar que tal i com es troba actualment el sector de la construcció, els ingressos de l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) i les plusvàlues “baixaran considerablement, i més del que ara se n’ha fet previsió”.

Sobre aquesta davallada d’aquests ingressos, el regidor de la PLIC va titllar de desmesurada la recaptació que es preveu en multes i sancions, “per un valor de 900.000 euros en multes i 500.000 euros més en sancions”. Segons va comentar Martí, “a veure si ara tindrem tots els policies pel carrer multant a tort i a dret”. Sobre aquesta mateixa qüestió, la portaveu de CiU –Mercè Dalmau– també va afirmar que “els ingressos previstos per multes i sancions són desmesurats. Aquests ingressos es veuen incrementats substancialment, per tant, si no es compleixen aquestes previsions d’ingressos tindrem un dèficit, però si assolim aquesta xifra, potser tindrem una població massa incívica o és que hi haurà una pressió massa elevada”. Finalment, el regidor del PP Francesc Garriga també va explicar que, “sota cap concepte s’ha de carregar les espatlles del ciutadà a través de multes i sancions. Gairebé 250 milions de pessetes són molts diners, moltes multes i moltes sancions. No volem que sigui un municipi car, no volem que sigui un municipi sancionador i un municipi que carregui amb multes i sancions permanentment els ciutadans i visitants i, per tant, s’han de buscar d’altres fórmules”.

Absència d’inversions

Un altre dels principals arguments de l’oposició contraris a aquest pressupost fa referència a la no inclusió d’un capítol d’inversions. Sobre aquest punt, Mercè Dalmau va explicar que s’hauria de presentar un pla d’acció de mandat, on s’hi expliquin les inversions que es preveuen fer en aquests propers quatre anys. Segons Dalmau, “se’ns presenta un pressupost on només hi ha la despesa corrent i on les inversions són pràcticament inexistents. Des del nostre grup municipal reclamem uns pressupostos on hi hagi reflectides les inversions, perquè són una part vital i important del pressupost i han d’estar reflectides per saber exactament quin és el seu finançament”. Sobre el finançament de les inversions, Dalmau també es preguntava com es finançaran, si a través de l’alienació de terrenys –venda de patrimoni– “que no és el millor moment per fer-ho, perquè el sector està saturat i va a la baixa, o a través de crèdits o subvencions. No ens queda molt clar com serà aquest finançament, i tampoc vam tenir resposta quan ho vam preguntar”.

Xavier Martí també va referir-se al tema de les inversions i va recordar que en els darrers anys, aquestes s’han finançat a través de l’alienació de terrenys, “amb un valor d’uns 15 mil milions de pessetes, amb els quals s’ha pogut fer front a les inversions”. Segons Martí, “aquesta pràctica ja es va començar a fer en el govern anterior al seu, i ells això, ho van criticar molt”.

415 treballadors municipals

Per la seva part, Francesc Garriga va titllar “d’absurditat absoluta, el fet que se’ns acusi de basar-nos en l’informe de l’interventor, que és un tècnic de la casa que treballa en l’àmbit dels pressupostos. És una persona imparcial que diu el que està bé, el que està malament i el que es pot millorar. Per tant, intentar fer una desqualificació sobre això, ratlla l’absurditat total i absoluta”. Francesc Garriga també va reiterar que des del seu partit no es podia donar suport a uns pressupostos que no inclouen les inversions, “i uns pressupostos totalment polítics”. Segons Garriga, “estem d’acord en la millora dels serveis a les persones, però entenem que 415 persones treballant a l’Ajuntament són més que suficients per donar un bon servei als ciutadans de Cambrils. Per tant, entenem que pràcticament no s’ha d’augmentar aquest nombre de persones”.

Comenta aquest article