Tema del mes

S’urbanitzen els darrers trams de litoral del terme municipal

Per Jordi Torres

Simulació de la urbanització del sector 7 amb la distribució de carrers
El creixement urbanístic a què ha estat sotmès Cambrils en els darrers anys ha anat quedant reflectint en moltes urbanitzacions i sectors de la població. Aquest fet és una realitat que dia a dia es va materialitzant amb el desenvolupament de nous plans parcials, alguns en fase de desenvolupament i d’altres ja en fase d’execució. Tots ells configuren una gran àrea urbana que va creixent com un teixit que s’expandeix al llarg del terme municipal. El nucli principal de la població s’ha anat estenent al llarg de tota la costa fins arribar als límits del terme, la riera de Riudecanyes, a tocar amb el terme municipal de Mont-roig del Camp, i la unió directa amb el municipi de Salou.

Amb la posada en marxa de dues noves urbanitzacions com són el sector 7 i el sector 9, es configurarà en pocs mesos la prolongació de la trama urbana de Cambrils de forma contínua en direcció a les platges de ponent. D’aquesta manera, aquestes dues urbanitzacions, juntament amb les ja existents, estaran comunicades per un vial de nova creació, seguint el traçat paral·lel a la via del tren, adaptant-se als traçats de cada urbanització i la intervenció futura a la regeneració de les platges de ponent i la construcció del ja esperat passeig marítim.

Al sector 7 de l’Ardiaca s’estan accelerant les obres d’urbanització

Aquesta gran àrea correspon als terrenys de l’antic càmping Ardiaca, situada entre la urbanització Mar Cambrils i La Dorada. Els terrenys tenen una topografia més abrupta, a diferència de la urbanització del sector 9. Els forts desnivells s’han hagut de salvar amb desmunts i terraplens del mateix terreny, així com les obres de desviament d’una cava existent a la part oest. Aquest procés de moviment de terres ha anat alentint les obres d’urbanització d’aquest sector 7, però molt necessàries per regularitzar la pendent d’aquesta gran àrea que va des de la via del tren fins arribar al mar.

El planejament d’aquest pla parcial és molt similar al sector 9, amb la particularitat que les illes són més regulars, adaptant-se al teixit urbanístic de les urbanitzacions veïnes, i que es qualifica com a eixample turístic. El traçat comprèn una gran avinguda central en direcció nord-sud i quatre carrers perpendiculars a aquesta, distribuint les diferents parcel·les de la urbanització, i que connecten amb els teixits urbans de les urbanitzacions veïnes. Aquesta avinguda desemboca en el futur passeig marítim amb una rotonda d’accés i regulació del trànsit, connectant d’una vegada per totes aquestes dues urbanitzacions de difícil accés i que permetrà una fluïdesa visual. D’aquesta manera el sector 7 porta a terme la funció de nexe d’unió entre dues urbanitzacions que fins ara es trobaven molt mal connectades per un camí estret paral·lel a la via, configurant a nivell urbanístic un gran eixample urbà, però constituït per vivendes de baixa densitat.

Els úsos permesos són els propis d’un eixample turístic. Només s’autoritza la construcció de vivendes unifamiliars aïllades, aparellades o en filera. També preveu el pla parcial la qualificació d’àrees destinades a equipaments escolars, comercials i esportius. La resta de zones seran inedificables. La superfície total d’aquest pla parcial és de 133.298 metres quadrats. També està projectada una gran zona verda, qualificada com a parc urbà, al sector sud, a tocar del passeig marítim, així com també al desviament de la cava, situat al sector oest. Les àrees destinades a equipament se situen juntament amb les zones verdes, una gran àrea a la banda nord i una segona propera al passeig marítim. Les obres d’urbanització també contemplen un eixamplament del vial d’accés paral·lel a la via del tren i que connectarà amb les altres urbanitzacions en direcció al nucli urbà de la població.

Carrers pla general15.666 m2
Carrers pla parcial14.680 m2
Zones verdes pla general25.703 m2
Zona verda de protecció14.159 m2
Equipaments6.417 m2
Eixample suburbà56.673 m2
Total133.298 m2

Al sector 9 es preveu la construcció de 492 habitatges

Simulació de la urbanització del sector 9 amb la distribució de carrers
El sector 9, antic polígon 20, situat entre el barri de la Llosa i la urbanització El Dorado, és una àrea que s’està desenvolupant i es troba en fase d’urbanització. El tipus de construcció que es preveu és el d’edificació aïllada, seguint els paràmetres que defineix el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), en el capítol VI, i que el proper any es revisarà adaptant-se a les noves necessitats de la població.

Aquest polígon té un total de 245.987,99 metres quadrats i es troba definit amb uns vials perpendiculars a la línia del mar, configurant illes tancades longitudinals, adaptant-se a la topografia lleugerament inclinada de nord a sud. Paral·lelament al traçat de la via del tren, es construeix un nou vial que connectarà el barri de La Llosa amb el sector nord de la urbanització El Dorado amb una rotonda just abans de pujar el pont de la via del tren, amb la finalitat de regular el trànsit en aquesta àrea. Aquest vial, de traçat lleugerament irregular, se situa tangencialment a la urbanització El Dorado.

El teixit de carrers i illes que configuren el sector 9 comprèn una diversitat d’usos, tals com establiments hotelers, habitatges aïllats, en filera fins a un màxim de sis per parcel·la, habitatges aparellats, bars, restaurants, àrees comercials, centres culturals i docents i equipaments de qualsevol tipus. El nombre màxim de vivendes és de 482 i l’edificabilitat de tota l’àrea és de 73.796,15 metres quadrats. La superfície total de zones verdes és de 52.073,15 metres quadrats, situant-se la gran majoria a la zona sud del polígon, tocant al futur passeig marítim i al mar, pensada com un eixamplament del passeig marítim i evitant que les edificacions de nova planta s’acostin al mar. La resta de zones verdes se situen estratègicament al sector nord de la urbanització El Dorado, omplint els buits resultants entre el nou vial, aprofitant les irregularitats dels límits de l’esmentada urbanització.

També preveu el pla parcial la creació de centres culturals i assistencials, amb unes àrees reservades a aquests usos, però encara no definides per part del consistori local, situades sota el traçat de la via, i una segona superfície situada adjacent a la zona verda, tocant al passeig marítim. La resta de superfície es destinarà als usos anteriorment exposats, la gran majoria destinada a zona de ciutat jardí.

Zona verda52.073,15 m2
Curs d’aigua4.445,84 m2
Carrers48.451,62 m2
Centres culturals4.920,00 m2
Centres assistencials9.840,46 m2
Ciutat jardí126.256,92 m2
Total245.987,99 m2

Comenta aquest article