Informació general

Platges

L'Ajuntament fa pública la llista de les 17 ofertes rebudes per a l'adjudicació de les guinguetes de platja

A la convocatòria s'hi van presentar un total de 19 ofertes i només han quedat deserts 4 dels 21 lots de la licitació; aquest estiu hi ha hagut 18 guinguetes en funcionament

Per Redacció

Ja s'ha fet pública la llista de les 17 empreses que s'han presentat al concurs per a l'adjudicació de les guinguetes
Ja s'ha fet pública la llista de les 17 empreses que s'han presentat al concurs per a l'adjudicació de les guinguetes | Lluís Rovira i Barenys

L'Ajuntament de Cambrils va fer pública, ahir, la llista de les 17 ofertes rebudes per a l'adjudicació del concurs de les guinguetes de platja. Ara els licitadors seleccionats han d’aportar la documentació requerida i dipositar la garantia per poder formalitzar l’adjudicació definitiva. El govern municipal ha valorat molt positivament l’èxit de participació de les empreses a la convocatòria, ja que s’hi van presentar 19 ofertes i només han quedat deserts 4 dels 21 lots de la licitació. Cal tenir en compte que aquest estiu hi havien 18 guinguetes en funcionament.    

Voluntat de regularitzar la situació d'aquestes instal·lacions 

La renovació de les guinguetes per la temporada 2022 –segons s'ha informat des del consistori cambrilenc– respon a la voluntat de regularitzar la situació d’aquest tipus d’instal·lacions, d’acord amb les obligacions que estableix la llei. El procediment de licitació, que limitava la presentació d’ofertes a un màxim de 3 lots per persona licitadora, ha garantit el compliment dels principis legals, pel que fa a la lliure concurrència, la no-discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.  

Tot i que en un principi es va donar com a termini per presentar ofertes el passat 2 d’agost, finalment l’Ajuntament va ampliar aquesta possibilitat fins al dia 16 d’agost per facilitar la màxima concurrència de persones i empreses interessades. El concurs de mèrits es va establir tenint en compte criteris de valoració de les ofertes que garantissin els principis d’objectivitat establerts a la legislació patrimonial reguladora de l’autorització. Així, es va garantir el ple respecte als principis d’igualtat, no-discriminació, transparència i proporcionalitat. El termini de l’adjudicació es va establir en quatre anys, que és el màxim que permet la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del Litoral, que en el seu article 11.g) fixa el termini de vigència de les autoritzacions que es puguin atorgar i de l'explotació dels serveis de temporada que es puguin adjudicar, que no pot excedir els quatre anys.  

L’objectiu –tal com ha informat l'Ajuntament de Cambrils– és aconseguir, amb un model més homogeni, una imatge més moderna, actual i funcional de les instal·lacions, garantint la singularitat de les guinguetes i mantenint uns estàndards mínims de qualitat. A partir del número de guinguetes instal·lades històricament a les platges de Cambrils, s’ha realitzat un nou disseny i s’han reubicat aquestes noves instal·lacions, tenint en compte diferents criteris tècnics.  

Les actes de la mesa de contractació i informes tècnics es poden consultar en aquest enllaç del perfil de contractant.  

Comenta aquest article