Informació general

Habitatge

L'Ajuntament impulsa la campanya «Cambrils +bonica» per subvencionar la rehabilitació d'habitatges

El consistori ha aprovat unes noves bases reguladores que amplien aquests els ajuts per fomentar la renovació dels parc privat d’immobles del municipi

Per Redacció

Cartell de la campanya "Cambrils + bonica"
Cartell de la campanya "Cambrils + bonica" | Cedida

L’Ajuntament de Cambrils ha reactivat i ampliat les subvencions per fomentar les actuacions d’adequació, rehabilitació, manteniment i conservació dels habitatges del municipi, així com les accions de millora de l’eficiència energètica. A diferència d’edicions anteriors, la nova campanya "Cambrils + bonica" no només s’adreça als immobles situats al Barri Antic sinó que hi poden optar habitatges de tot el terme municipal.  

Les ajudes finançaran entre el 25 i el 60% del cost de l'obra

Les ajudes s’han convocat en règim de concurrència competitiva i finançaran entre el 25% i el 60% del cost de l’obra amb un import màxim d’entre 500 i 3.600 euros segons el tipus d’actuació. Els càlculs per determinar el cost de l’obra es poden consultar a les bases. Les actuacions subvencionables són la rehabilitació total de façanes o mitgeres entre edificacions consolidades, les obres per garantir l’estabilitat estructural o de la coberta, els treballs per dotar els immobles de les condicions mínimes d’habitabilitat, l’adequació de les instal·lacions d’aigua, gas canalitzat electricitat o sanejament, les millores per facilitar l’accés o la mobilitat interior de l’habitatge, i les actuacions per augmentar l’eficiència energètica dels edificis. 

Cal destacar que per primera vegada les ajudes per a la rehabilitació d’edificis s’amplien a tot el municipi, ja que en línies d’ajudes anteriors es restringien als immobles situats al barri antic. D’aquesta manera, es fomentarà l’adequació d’habitatges dels barris de ponent, llevant o l’Eixample, on també hi ha edificis antics o deteriorats que requereixen una intervenció.  

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha explicat que l’habitatge és un dret bàsic i per això cal impulsar mesures per garantir un vida digna a tothom. En aquest sentit, l’alcaldessa ha afirmat que la rehabilitació dels habitatges és clau en la qualitat de vida de les persones, el benestar, la salut i la seguretat. Finalment, l’alcaldessa ha destacat l’aposta del govern municipal per l’eficiència energètica i ha apuntat que la campanya també contribuirà en la reactivació de l’economia del municipi. L’alcaldessa també ha destacat que amb aquests ajuts també es millorarà l’estètica de les edificacions més antigues de Cambrils i en general la imatge diferents barris del municipi, millorant substancialment la postal turística i comercial. D’altra banda, les subvencions relacionades amb l’habitabilitat permetran recuperar l’ús de les edificacions antigues més deteriorades i ampliar l’oferta del parc d’habitatges.    

Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI dels habitatges que hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol

La convocatòria, que es publicarà en les properes setmanes al BOPT, fixarà el termini de presentació de sol·licituds i el període en què han d’haver obtingut llicència les actuacions subvencionables.Les sol·licituds es podran presentar en model normalitzat a través de la Seu Electrònica (https://seu.cambrils.cat) o bé presencialment a les oficines de l’OAC. Cal tenir en compte que les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica estan obligades a presentar la sol·licitud electrònicament. Les bases es poden consultar en aquest enllaç. Per obtenir més informació i assessorament, les persones interessades es poden adreçar al Departament d’Urbanisme a través del correu urb@cambrils.cat o bé per telèfon al 977 794 579 (OAC) o al 977 794 567 (Urbanisme).  

A banda d’aquesta campanya de subvencions, el govern de Cambrils ha aprovat una nova ordenança municipal que estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI dels habitatges que hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol durant els tres períodes impositius següents a la finalització de la instal·lació. Aquesta bonificació s’aplicarà a la incorporació de sistemes a edificis construïts que no siguin d’obligatòria incorporació per la normativa vigent.  

TIPUS I QUANTIA DE LES AJUDES  

Façanes i mitgeres  

Les ajudes per a la rehabilitació total de façanes o mitgeres entre edificacions consolidades s’adrecen a immobles amb una antiguitat mínima de 30 anys que no hagin estat rehabilitats substancialment en els darrers 15 anys. En aquest àmbit s’hi inclouen conceptes com pintar, arrebossar, repicar, morter monocapa, color i altres acabats que permeti la normativa urbanística segons la zona. La subvenció consistirà en una quantitat fins al 60% del cost de l’obra, amb un màxim de 2.500 euros.  

Estructura i cobertes  

Es tracta d’obres per assegurar la conservació en condicions de la integritat de l’edifici, ja sigui per mitjà d’actuacions que garanteixin l’estabilitat estructural de l’immoble o per assegurar l’estanquitat de la coberta, sense alterar la volumetria de l’edifici. La subvenció finançarà fins al 40% del cost de l’obra, amb un màxim de 2.500 euros. 

Habitabilitat  

Aquest àmbit agrupa les actuacions per dotar els habitatges de les condicions mínimes d’habitabilitat d’acord amb la normativa vigent. La subvenció cobrirà fins al 25% del cost de l’obra, amb un màxim de 2.750 euros.  

Instal·lacions  

Podran optar a les subvencions les actuacions destinades a l’adequació de les instal·lacions existents d’aigua, gas canalitzat, electricitat o sanejament a la normativa vigent al respecte. Les ajudes diferencien entre actuacions en instal·lacions individuals i comunitàries. En el cas d’instal·lacions individuals, la subvenció serà del 25% del cost de l’obra amb un màxim de 500 euros, i en el cas d’instal·lacions comunitàries serà de fins al 40% amb un màxim de 1.300 euros. Les instal·lacions de plaques fotovoltaiques queden excloses d’aquestes subvencions, ja que estan bonificades en l’Ordenança Fiscal 1a a efectes de l’IBI i a l’Ordenança Fiscal 5a a efectes de l’ICIO.  

Accés i Mobilitat  

Aquesta tipologia d’ajudes engloba totes les obres adreçades a millorar les condicions d’accés o mobilitat a l’habitatge, a través de la incorporació d’ascensors, construcció de rampes, adaptació de portes i accessos i altres obres d’anàloga finalitat. L’import de la subvenció serà de fins al 40 % del cost de l’obra, amb un màxim de 3.600 euros.  

Millora de l’eficiència energètica de l’edifici  

Les ajudes es destinen a les obres per millorar les condicions energètiques de l’edifici, o habitatges, mitjançant la incorporació d’aïllaments tèrmics i de finestres i tancaments més eficients. Les ajudes diferencien entre actuacions en actuacions individuals i comunitàries. En el cas d’actuacions individuals, la subvenció arribarà fins al 25 % del cost de l’obra amb un màxim de 500, i en el cas d’actuacions comunitàries, la quantitat s’elevarà fins al 40% amb un màxim de 1.500 euros.  

Comenta aquest article