Informació general

Distincions

El plenari municipal aprova un nou reglament dels símbols, els honors i les distincions

El nou reglament regula el protocol, els símbols, els honors i les distincions i, a més, introdueix nous reconeixements com les medalles al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu

Per Redacció

Membres del Centre d'Estudis Cambrilencs juntament amb l'alcaldessa Camí Mendoza, a l'acte de lliurament de desembre 2019
Membres del Centre d'Estudis Cambrilencs juntament amb l'alcaldessa Camí Mendoza, a l'acte de lliurament de desembre 2019 | Berta Ruiz

El Ple municipal va aprovar inicialment, en la sessió celebrada ahir al matí en format virtual, un nou reglament regulador del protocol, els símbols, els honors i les distincions que introdueix nous reconeixements com les medalles al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu, n’incorpora d’altres que ja s’estaven duent a terme des de fa anys, i aprova la creació de la Galeria de ciutadans i ciutadanes il·lustres.  

L’alcaldessa, Camí Mendoza, va exposar al Ple els principals canvis i novetats i va explicar que  la tramitació de la norma dona compliment a la responsabilitat que té l’Ajuntament de vetllar pels símbols que li són propis, de fer públic el reconeixement d’aquells mèrits que suposin un bé per a la col·lectivitat local, d’ordenar els seus actes, de regular la participació dels càrrecs electes en els actes oficials, de recollir la seva tradició i de promoure el reglament preceptiu que contempli aquests elements.  

L’Ajuntament ja disposava d’un reglament, aprovat el 2009, però en els darrers anys s’havia constatat la necessitat de renovar-lo a fons; regular més extensament l’ús dels símbols municipals; simplificar el procediment d’atorgament de d’honors i distincions, que a partir d’ara es concediran amb una freqüència biennal; ampliar la regulació del protocol i el cerimonial amb la classificació d’actes, afegir un capítol dedicat al dol municipal i incloure-hi altres preceptes que no es trobaven regulats.  

Amb aquest objectiu, es va constituir una Comissió d’Estudi del Reglament amb representació de tots els grups municipals que ha tractat, treballat i debatut els diferents punts durant el mes de maig i part de juny, i que ha elaborat l’avantprojecte que ahir va aprovar inicialment el Ple. Simultàniament, es va formular una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament per recollir l’opinió dels subjectes potencialment afectats per la norma.  

El reglament aprovat pel Ple se sotmetrà informació pública durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant publicació de l’edicte corresponent al BOP, al DOGC, a un diari i al Tauler d’edictes de la Seu electrònica municipal https://seu.cambrils.cat per tal que els interessats puguin formular les al·legacions i suggeriments que considerin oportuns. En el cas que no se’n presentin, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. En el cas d’haver-hi al·legacions es resoldran expressament i s’aprovarà definitivament pel Ple municipal amb notificació expressa als interessats que les hagin formulat.  

El reglament  

El reglament està estructurat en un títol preliminar i quatre títols. El Títol preliminar recull les disposicions generals, l’objecte del reglament, l’àmbit d’aplicació i les definicions de les diferents figures regulades.  

El Títol primer regula els símbols del municipi i el seu ús (els usos permesos i no permesos de l’escut i la bandera, el procediment d’autorització del logotip, i la protecció i el compromís de regularitzar-los a la normativa catalana.  

El Títol segon està dedicat al protocol i al cerimonial i consta de tres capítols. El primer classifica els tipus d’actes municipals, el segon regula la prelació i participació dels membres de la corporació en aquests actes i el tercer se centra en el dol oficial municipal.  

El Títol tercer és el més extens, amb vuit capítols, i regula els honors i les distincions. El primer capítol classifica els honors i les distincions, la seva naturalesa i el règim d’incompatibilitats. El segon tracta sobre els nomenaments honorífics, el seu règim jurídic i les seves incompatibilitats. El tercer regula les distincions honorífiques, introdueix les noves mencions honorífiques i aprova la creació de la Galeria de ciutadans i ciutadanes il·lustres per preservar en la memòria col·lectiva totes aquelles persones honorades amb alguna distinció.  

El capítol quart regula el procediment de concessió dels honors i distincions, on es preveu que la Junta de Portaveus es constitueixi en Comissió d’honors i distincions i debati la proposta que es portarà posteriorment al Ple per la seva aprovació.  

El capítol cinquè regula reconeixements com la denominació d’una via pública, un complex urbà o un equipament municipal amb el nom d’una persona vinculada a la població, la instal·lació de monuments i plaques commemoratives en homenatge a persones que hagin realitzat tasques destacades en benefici de la ciutat, el lliurament de plaques a entitats locals i a empreses, les jubilacions del personal municipal o el reconeixement a la longevitat.  

Aquest apartat també recull una sèrie de reconeixements honorífics que fa temps que s’estaven duent a terme com l’homenatge a les parelles que celebren les noces d’or, la recepció institucional a les Camí o Maria del Camí i les medalles als membres de la Policia Local. Finalment, els capítols setè i vuitè regulen la imposició i la pèrdua dels honors, les distincions i els reconeixements.  

El Títol quart i darrer regula la iniciativa i el procediment a seguir per aprovar els agermanaments. Finalment, la disposició addicional preveu l’oficialització de l’escut i de la bandera en un termini de dos anys des de l’aprovació d’aquest reglament, i la disposició derogatòria deroga l’antic reglament regulador del protocol, els honors i les distincions de Cambrils.  

 

Comenta aquest article