Informació general

Personal

S'obre el termini per crear una borsa de personal administratiu temporal de l'Oficina Local d'Habitatge

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins el 7 de març i el procés de selecció es farà mitjançant el sistema de concurs-oposició

Per Redacció

Imatge de l'edifici del Forn del Tallero, seu de l'Oficina Local d'Habitatge
Imatge de l'edifici del Forn del Tallero, seu de l'Oficina Local d'Habitatge | Cedida

L’entitat pública empresarial local Ingesol ha obert el termini de presentació de sol·licituds per participar al procés de selecció d’una borsa de treball temporal de personal oficial administratiu/va per al servei de l'Oficina Local d'Habitatge de Cambrils, mitjançant el sistema de concurs-oposició. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 7 de març (20 dies naturals comptats des de l’endemà de l’última publicació de l'anunci d'aquest procés de selecció al BOPT o DOGC).

La borsa servirà per cobrir vacants que es produeixin a conseqüència de causes productives (acumulació de tasques o per a la realització de serveis o projectes concrets); incapacitats temporals derivades de malaltia comuna, accident laboral o no laboral; baixes per risc d'embaràs i baixes maternals, excedències per maternitat/paternitat i per cura de familiar; baixes laborals diverses; permisos i/o llicències retribuïdes recollits al conveni col·lectiu sectorial i/o a l'Estatut dels Treballadors, o cobertures de vacances, entre altres.

Les funcions del lloc de treball, els requisits de participació, la presentació de sol·licituds, i el desenvolupament del procés selectiu (fase d'oposició i valoració de mèrits) estan detallats a les bases que es poden consultar a la seu electrònica d’Ingesol: https://seu-e.cat/ca/web/ingesolepel/seu-electronica.