Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Pressupost

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aprova un pressupost de més de 19 milions d'euros per al 2020

Es va aprovar, el passat dimecres, amb els vots a favor del PSC i de Cs; i els vots en contra de JxCat, la FIC, ERC, la CUP i el PP

Per Redacció

Imatge de la sessió plenària de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el passat dimecres
Imatge de la sessió plenària de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el passat dimecres | Cedida

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar, el passat dimecres, el pressupost municipal per a l’exercici de 2020 amb els vots a favor del PSC i Cs i els vots en contra de JxCat, la FIC, ERC, la CUP i el PP. El pressupost integrat pel del propi Ajuntament, els organismes autònoms (els patronats municipals dels Mitjans de Comunicació, de l’Escola de Música i de la Llar d’Infants) i les societats anònimes municipals (la de promoció econòmica, que és IDETSA; i la d’esports, que és Llastres Serveis Municipals SLU), ascendeix a 19.092.930,90 euros. Pel que fa als pressupostos de les societats anònimes municipals, únicament consolida a nivell pressupostari el d’IDETSA, perquè Llastres Serveis Municipals es finança en la seva major part amb ingressos de mercat.

El gruix d’aquest pressupost general correspon al de l’Ajuntament pròpiament dit, que serà de 17.139.833,46 euros. D’aquests diners, aproximadament, 1.444.000 euros, seran destinats a inversions.

És un pressupost «prudent» en el càlcul d’ingressos i caracteritzat per la «contenció en la despesa», que aposta per la «sostenibilitat social, econòmica, ambiental i financera present i futura», segons va dir l’alcalde, Alfons Garcia, en el moment de presentar-lo. Tal com va argumentar, està enfocat en tres eixos: «mantenir, millorar i desenvolupar els serveis socials; promoure l’activitat econòmica i incidir en la diversificació econòmica; i apostar per la sostenibilitat ambiental». Això es veurà reflectit, segons va afegir, en el tipus d’inversions que hi ha previstes.

Les principals inversions són: la construcció d’un parc infantil a la urbanització «Els Corralets» (50.000 euros), la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat (130.000 euros), la remodelació dels parcs infantils de Vandellòs (50.000 euros), millora de carrers (80.000 euros), compra d’un punt d’informació a la Plaça de la Marina (50.000 euros), inversions en platges (45.000 euros), la continuació del projecte de la xarxa de calor amb caldera de biomassa a l’edifici de l’Ajuntament de Vandellòs i a l’edifici que acull el consultori mèdic i la residència i centre de dia de Vandellòs (36.000 euros), el nou projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa a la llar d’infants Patufets i a l’escola Valdelors de Vandellòs (79.489 euros).

En el capítol 2, hi ha previst més d’un milió d’euros per a la redacció dels projectes del nou aulari d’educació infantil de l’Escola Mestral, de la nova residència d’avis de l’Hospitalet de l’Infant, de la nova comissaria de la Policia Local, del nou equipament esportiu al sector de la Porrassa, de la remodelació de la Via Augusta i de la restauració del pavelló d’Hifrensa.

Com en els darrers anys, el consistori tornarà contractar veïns i veïnes en situació d’atur, mitjançant el Pla d’ocupació municipal (POM). A aquest Pla s’hi destinarà l’any vinent 616.000 euros, tot i l’Ajuntament té la voluntat de redefinir-lo amb els representants dels treballadors municipals i els empresaris locals i de vincular-lo a la formació que imparteix IDETSA. En el capítol de personal, destaca també l’augment de la despesa (un 2%), en previsió de l’ increment salarial dels empleats municipals, que podria arribar al 2,5 % en funció de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Totes les inversions es faran sense incrementar les taxes i els impostos municipals (com a novetat, s’incrementarà l’import de l’impost de vehicles de tracció mecànica (un 1%), la resta de tributs es mantindran congelats) ni tampoc l’endeutament municipal.

El nivell de deute és d’un 3,61% (703.000 euros, corresponents a l’aval a IDETSA pel desplegament de la fibra òptica al municipi), i per tant, està per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Per la qual cosa, es compleix l'objectiu del deute públic.

Altres acords destacats del ple

En la sessió plenària del 4 de desembre, també es va donar llum verd a:

- La modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), amb els vots a favor de PSC, JxCat, ERC, Cs i PP; l’abstenció de la CUP i el vot en contra de la FIC. Aquesta modificació permetrà incloure-hi bonificacions, determinats beneficis tributaris que fins al moment venien regulats com a subvencions en matèria d’Habitatge i Construcció actualment en vigor en aquesta corporació local. El canvi suposarà una sèrie de millores: una reducció al desemborsament econòmic del subjecte passi del tribut, atès que haurà d’ingressar la quota tributària ja bonificada i no esperar a l’aprovació de la subvenció per rebre la diferència amb l’import total ja ingressat a l’administració; i una major agilitat administrativa.

- L’adhesió de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant al Consorci Local LOCALRET, amb els vots a favor del PSC, JxCat, Cs i PP, el vot en contra de la CUP i l’abstenció de la FIC i d’ERC. El Consorci ofereix a les administracions locals un servei de contractació agregada de serveis de comunicacions.

- La modificació de la composició dels membres del Consell Sectorial de Turisme, així com del seu reglament, amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte ERC, que es va abstenir. A aquest òrgan consultiu i d’informe sobre temes relacionats amb el turisme, en què es troben representants els membres d’aquest sector, s’hi incorporà, com a novetat, un representant de l’Estació Nàutica Costa Daurada i un representant de cadascuna de les associacions empresarials del municipi (la d’empresaris dels sectors industrials, l’ADE; la de comerços, l’ACHV; i la de restauració i hoteleria, l’ARH).

- L’atorgament de llicència urbanística a l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, AIE (ANAV) per a la reforma de l’edifici de control d’accés radiològic de la Central Nuclear Vandellòs II, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte la CUP, que va votar en contra.

- L’aprovació inicial de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal d’inserir correctament la nova comissaria de la Policia Local en una parcel·la d’equipament públic municipal de la urbanització Infant de l’Hospitalet de l’Infant (amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte la CUP que va votar en contra). Aquesta modificació del POUM planteja ajustar la geometria de la parcel·la, perquè tingui accés directe des de l’antiga carretera C-44, actual carretera de Móra; ajustar la vialitat i els espais lliures, així com el límit de la parcel·la amb la finca privada veïna; i assignar l’ús d’equipament administratiu a la parcel·la.

- L’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per destinar dues parcel·les del sector Camí de la Porrassa a la futura implantació d’un equipament esportiu (amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i PP, el vot en contra de la FIC i l’abstenció de la CUP). L’objectiu d’aquesta modificació és assignar la qualificació d’equipament esportiu-lleure a les dues finques.

Mocions aprovades

- Moció presentada per ERC pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte Cs, que es va abstenir. Per mitjà d’aquesta moció, es va acordar posar el nom de Neus Català, deportada el 1944 a Ravensbrück i posteriorment al camp de Flossenbürg; i de Conxita Grangé, l’última supervivent catalana dels camps de concentració nazis, en un parc, plaça principal o carrer principal del municipi. Aquesta moció incorpora una esmena de JxCat, la FIC, la CUP i el PP, amb la qual també es va acordar que, per “continuar amb la línia de visibilització i de reconeixement del paper de les dones al llarg de la nostra història de dins i fora del municipi, s’elaboraran mocions per tal que els seus noms quedin reconeguts en edificis i equipaments municipals i en carrers principals i places principals”. Per l’acord inclòs de JxCat, FIC, ERC i PP, a més, es proposarà que el nou equipament públic municipal destinat a ús esportiu que s’ubicarà la parcel·la 4 del carrer Rovira i Virgili, a la Porrassa porti el nom d´una dona que hagi estat representativa al llarg de la història del municipi i que aquest nom sigui escollit mitjançant consulta popular.

- Moció presentada per ERC per la millora en el procés de gestió dels pressupostos participatius, amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i PP; i els vots en contra de la FIC i de la CUP. Amb l’aprovació d’aquesta moció es va acordar: “consensuar, en una reunió monogràfica, una manera més equitativa per aconseguir que tots els nuclis de població tinguin la possibilitat de veure realitzada la inversió o millora que creguin necessària al seu nucli” i estudiar en aquesta reunió “la possibilitat d’augmentar els diners destinats als pressupostos participatius per la propera edició i les futures”.

- Proposta de resolució de JxCat sobre la creació d’espais públics municipals per l’ús compartit per persones i animals de companyia, amb els vots a favor del PSC, JxCAT, ERC, Cs i PP; el vot en contra de la FIC i l’abstenció de la CUP. Amb l’aprovació d’aquesta moció, l’Ajuntament es va comprometre a adaptar o crear pipicans i correcans a cada nucli de població del municipi, elaborar un decàleg de normes d’ús i incorporar-lo a l’ordenança reguladora de tinença d’animals i destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte perquè es pugui executar durant el primer trimestre del mateix any, entre altres coses.

- Proposta d’acord presentada per la CUP per la protecció del col-lectiu LGTBI i altres orientacions sexuals i de gènere al municipi, amb els vots a favor de tots els grups municipals. Per mitjà de l’aprovació d’aquesta proposta, es va acordar tornar a a realitzar el mural amb la bandera LGTBI a les graderies de la Pista Nova Llum de l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta proposta incorpora una esmena presentada pel PP, per la qual es va acordar que es pintaran “dos bancs del municipi amb la bandera LGTBI, que podria ser davant l’Ajuntament de Vandellòs i davant la Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant”, que s’elaborarà “una diagnosi que permeti conèixer quina és la realitat de les persones LGTBI al municipi, tot fent partícip a totes les persones LGTBI en el procés d’elaboració” i que, un cop elaborada la diagnosi, s’elaborarà «el Pla municipal de polítiques i mesures de promoció, defensa i garantia dels drets de les persones LGTBI».

- Proposta de resolució presentada per JxCat per a la creació d’una àrea d’autocaravanes a l’Hospitalet de l’Infant, amb els vots a favor de tots els grups municipals. Per unanimitat, doncs, tots els grups municipals van acordar estudiar quin és el lloc adequat, destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte perquè es pugui executar durant el primer semestre del mateix any, fer les obres necessàries i preveure’n el manteniment i la neteja; establir, si s’escau, les taxes oportunes per utilització del servei i el límit d’estada.

- Per unanimitat es va aprovar igualment la proposta presentada per JxCat per a la creació d’una àrea d’autocaravanes també a Vandellòs, que incloïa els mateixos punts que la proposta anterior.

Mocions rebutjades

- La moció presentada per ERC per tal de dur a terme la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, amb els vots en contra del PSC i de Cs i els vots a favor de JxCat, la FIC, ERC, la CUP i el PP.

- La moció presentada per ERC per a la creació d’una àrea de coordinació d'activitats a l’ Ajuntament, amb els vots en contra del PSC, la FIC i Cs; l’abstenció de JxCat i el PP; i els vots a favor d’ERC i de la CUP.

- La moció presentada per ERC per a la millora en la seguretat ciutadana deis diferents nuclis de població del municipi, amb els vots en contra del PSC, la CUP i Cs; l’abstenció de la FIC i els vots a favor de JxCat, ERC i el PP.

- La proposta d’acord presentada per la CUP per garantir el compliment de les màximes mesures de seguretat de la Central Nuclear Vandellòs II, amb els vots en contra del PSC, Cs i el PP; i els vots a favor de JxCat, la FIC, ERC i la CUP.

- La proposta d’acord presentada per la CUP per al canvi dels contractes amb entitats financeres, amb els vots en contra del PSC, Cs i PP; l’abstenció de JxCat; i els vots a favor de la FIC, ERC i la CUP.

- La proposta d’acord presentada per la CUP per a l’erradicació de la violència masclista al municipi, amb els vots en contra del PSC i Cs; i els vots a favor de JxCAt, la FIC, ERC, la CUP i PP.

- La proposta d’acord presentada per la CUP per a la creació del Servei d'atenció veïnal sobre les factures d'electricitat i gas, amb els vots en contra del PSC, Cs i PP; l’abstenció de JxCat i ERC i els vots a favor de la FIC i de la CUP.

- La proposta d’acord presentada per la CUP per a estudiar la possibilitat d'incrementar els ingressos municipals de les empreses energètiques ubicades al municipi, amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció de la FIC i del PP i els vots a favor de JxCat, ERC i la CUP.

- La moció presentada per la FIC per tal que l'Ajuntament assessori els hereus legals deis veïns i veïnes afectats per l'expropiació forçosa que van patir els seus béns amb motiu de la construcció de la línia fèrria ALMANSA-VALENCIA-TARRAGONA l'any 1863, amb els vots en contra del PSC, la CUP i Cs; l’abstenció de JxCat, ERC i el PP; i el vot a favor de la FIC.

- La proposta d’acord presentada per la CUP per a l'elaboració d'un pla d'ordenació integral de l'espai natural de la Rojala-Platja del Torn, amb els vots en contra del PSC, la FIC i Cs; l’abstenció de JxCat i el PP; i els vots a favor de la CUP i d’ERC.

- La proposta d’acord presentada per la CUP per a la restauració, revalorització i dignificació del Coll de Balaguer, amb els vots en contra del PSC i Cs; l’abstenció de JxCat i del PP; i els vots a favor de la FIC, ERC i la CUP.

- La proposta d’acord presentada per la CUP per a la preservació del front litoral de
l'Hospitalet de l'lnfant, amb els vots en contra del PSC, la FIC, Cs i el PP; l’abstenció de JxCat i el vot a favor de la CUP i d’ERC.