Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Política

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aprova la nova organització municipal

Per Redacció

Imatge de la sessió plenària de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el passat dijous
Imatge de la sessió plenària de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el passat dijous | Cedida

El passat dijous 4 de juliol va tenir lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en la qual l’alcalde, Alfons Garcia, va donar compte de diversos decrets; i els membres del consistori van prendre diversos acords en matèria d’organització municipal.

L’alcalde, Alfons Garcia, va nomenar tinents d’alcalde als regidors següents:

 • Núria Ortiz: 1a tinenta d’alcalde

 • María José Gómez: 2a tinenta d’alcalde

 • Frederic Escoda: 3a tinent d’alcalde

 • Diego García: 4t tinent d’alcalde

Als tinents d’alcalde els correspondrà substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament a l’Alcalde, en els casos d’absència, malaltia o impediment, que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions de l’alcalde en els supòsits de vacant de l’Alcaldia, fins que prengui possessió el nou Alcalde.

La Junta de Govern Local, presidida per l’alcalde, estarà integrada per aquests quatre regidors i celebrarà la sessió constitutiva el 9 de juliol, a les 9.30 hores. L’alcalde ha donat compte a la sessió plenària de quines són les competències que ha delegat expressament envers la Junta.

Acords del Ple

D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat el règim de periodicitat de les sessions plenàries (la sessió ordinària tindrà lloc cada dos mesos, l’últim dijous de cada dos mesos senars a les 18 h; i la sessió extraordinària, quan la convoqui Alcaldia, ja sigui per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres a l’any) i de les sessions de la Junta de Govern Local (la sessió ordinària es realitzarà tots els dimarts a les 9.30 h, tot i que quan estigui convocada la Comissió informativa de Serveis Interns, es convocarà a les 17 h; i la sessió extraordinària, quan el President ho decideixi).

El Ple també va acordar la constitució de les següents comissions informatives municipals:

 • Comissió informativa municipal de Serveis a les Persones. Presidenta : Núria Ortiz Sánchez. Membres: tots els regidors que integren el Plenari de la Corporació.

 • Comissió informativa municipal de Promoció Econòmica. Presidenta: María José Gómez Fernández. Membres: tots els regidors que integren el Plenari de la Corporació.

 • Comissió informativa municipal de Serveis Interns. Presidenta. Lupe Capella Castellví. Membres: tots els regidors que integren el Plenari de la Corporació.

 • Comissió informativa municipal de Serveis Territorials. President: Frederic Escoda Gil. Membres: tots els regidors que integren el Plenari de la Corporació.

El règim de sessions d’aquestes comissions serà el previ a la celebració d’un Ple, per a l’estudi i examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia del Ple, si bé la Comissió informativa municipal de Serveis Interns es reunirà quinzenalment per estudiar i aprovar la relació de pagaments en curs de cada quinzena.

La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per tots els membres que legalment componen la Corporació per a l’estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extra pressupostaris.

A la sessió plenària d’aquest 4 de juliol també s’ha donat llum verd al nomenament i assignació de les diferents regidories i patronats, segons el següent desglossament:

Núria Ortiz Sánchez: 1a tinenta d’alcalde.

Presidenta de la Comissió informativa de Serveis a les persones.

Titular de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, Regidoria d’Ensenyament i Regidoria de Comunicació i Participació.

Sots-presidenta del Patronat de la Llar d’Infants, sots-presidenta del Patronat de l’Escola de Música i sots-presidenta del Patronat de Mitjans de Comunicació.

María José Gómez Fernández: 2a. tinenta d’alcalde.

Presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica.

Titular de les Regidories d’Ocupació, Emprenedoria i Planificació Estratègica; Regidora de Comerç i Turisme i Regidoria d’Indústria i noves energies.

Sots-presidenta d’Idetsa (l’empresa municipal de promoció econòmica)

Frederic Escoda Gil: 3r. tinent d’alcalde.

President de la Comissió Informativa de Serveis Territorials.

Titular de la Regidoria d’Hisenda, Regidoria de Medi Ambient i Medi Natural i Regidoria de Via Pública i Mobilitat.

Diego Garcia Vera: 4t. tinent d’alcalde.

Titular de la Regidoria d’Esports, Regidoria de Joventut i Regidoria de Festes.

Sots-president de Llastres SL (l’empresa municipal que gestiona els Esports)

Lupe Capella Castellví

Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Interns.

Titular de les Regidories de Benestar Social, Salut i Igualtat; Regidoria de Seguretat i Protecció Civil.

Alfons Garcia Rodríguez

Titular de la Regidoria d’Urbanisme i Regidoria d’Administració Oberta i Recursos Humans.

President del Patronat de Mitjans de Comunicació, president del Patronat de l’Escola de Música i President del Patronat de la Llar d’Infants.

President d’Idetsa i president de Llastres SL.

A més, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la designació de membres que han d’integrar la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT), les Juntes de Compensació, la Junta local de seguretat, el CECOPAL, els patronats municipals (de la Llar d’Infants, de Mitjans de Comunicació i de l’Escola de Música) i el Consell escolar municipal; i de la persona representant de l’Ajuntament a les Comissions del Departament d’Educació, de Batxillerat Artístic i de Cicles Formatius de Grau Superior.

Un altre dels acords que es va prendre en la sessió plenària és la creació dels grups polítics municipals i de la Junta de Portaveus, de la qual seran membres l’alcalde, Alfons Garcia, en qualitat de president; i els portaveus dels següents grups municipals:

 • Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) – Portaveu: Núria Ortiz Sánchez i portaveu suplent: M. José Gómez Fernández

 • Grup municipal de Junts per Catalunya (JxCAT-JUNTS) - Portaveu: Assumpció Castellví Auví i portaveu suplent: Belen Lavilla Vidal.

 • Grup municipal de la Federació d’Independents de Catalunya (FIC) - Portaveu: M. Elidia López Redondo

 • Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) -- Portaveu: Esmeralda Saladié Barroso

 • Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) -- Portaveu: Sergi Saladié Gil

 • Grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) -- Portaveu: Tomás Díaz Crucera.

 • Grup municipal del Partit Popular (PP) -- Portaveu: Silvia Pujol García

També van quedar aprovades les retribucions econòmiques que percebran els membres de la corporació, en funció de les responsabilitats i la dedicació que tindran. Segons s’ha establert, l’alcalde, Alfons Garcia, que exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, cobrarà 45.000 euros bruts anuals. La segona tinent d’alcalde, María José Gómez; i el quart tinent alcalde, Diego García; també exerciran les seves tasques en règim de dedicació exclusiva i percebran 28.000 euros i 34.000 euros bruts anuals, respectivament.

La primera tinent d’alcalde, Núria Ortiz, cobrarà 24.000 euros bruts anuals; i el tercer tinent d’alcalde, Frederic Escoda, 20.000 euros bruts anuals (tots dos tindran una dedicació parcial del 90% i el 75%, respectivament). Lupe Capella, com a regidora amb responsabilitat de govern, cobrarà fins a un màxim de 20.000 euros, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

Els regidors de l’oposició podran percebre fins a un màxim de 7.000 euros per assistència a les sessions del òrgans col·legiats (l’import per assistència al ple serà de 450 euros; per assistència a Junta de Govern Local, de 300 euros; i per assistència a comissió informativa, de 150 euros).

Pel que fa a les assignacions per als grups municipals, s’ha fixat un component fix 365 euros anuals per a cada grup i un de variable de 625,20 euros anuals que es multiplica pel nombre de regidors de cada grup. En conseqüència, les assignacions anuals seran de: 4.116,20 euros, per al grup municipal del PSC (6 regidors); 1.615,40 euros, per al grup municipal de Junts per Catalunya (2 regidors); i 990,20 euros per a la resta de grups municipals (FIC, ERC, CUP, Cs i PP), que tenen cadascun un regidor.