Informació general

El govern municipal presenta un pressupost de 42,6 milions d'euros per a l'any 2015

Per Cristina Sierra

L'alcaldessa, Mercè Dalmau, i el regidor d'Hisenda, Lluís Abella, van presentar el pressupost municipal de 2015, ahir al matí

Un pressupost fet sota els criteris de les tres 'R': "Responsabilitat, rigor i realisme". Així va definir ahir el regidor d'Hisenda –Lluís Abella– la proposta de pressupost municipal per a l'any 2015, que s'aprovarà inicialment avui durant la sessió plenària extraordinària. Ahir al matí, el regidor d'Hisenda i l'alcaldessa –Mercè Dalmau– van presentar un pressupost de 42.643.812,93 euros que s'ha ajustat als ingressos reals.

"Podríem dir que aquest pressupost és el fill del primer pressupost que vam confeccionar el 2012. Aquell any ens vam marcar com a prioritat sanejar l'economia per poder arribar avui i presentar uns pressupostos estables. És una proposta semblant a la de l'any passat", va manifestar l'alcaldessa.

El consistori paga anualment 7,6 milions d'euros de deute

Mercè Dalmau va destacar tres aspectes de la proposta del pressupost. El primer punt és que hi ha el mateix nivell de despesa en totes les regidories "que evidencia la bona feina d'aquest any"; el segon aspecte és que al 2015 es preveu arribar a un rati d'endeutament del 103%, posicionant-se per sota del 110% que marca la normativa i assolint d'aquesta manera l'objectiu que es va marcar l'equip de govern a l'inici del mandat. Cal recordar que al 2011 la ràtio d'endeutament era del 139% i enguany es tancarà amb el 113%. Referent al deute, el regidor va manifestar que el consistori ha de pagar anualment 7.649.764 euros, una xifra "aberrant", segons Abella. Actualment, l'Ajuntament té un deute de 47,5 milions d'euros.

El tercer aspecte que va destacar Dalmau va ser el capítol d'inversions de 855.000 euros que es detallarà en els propers dies en forma d'al.legacions de l'equip de govern i que permetrà fer aquelles accions que no s'han pogut fer aquests anys.

Pressupost basat en els ingressos reals

Acte seguit, el regidor d'Hisenda va desgranar la proposta de pressupost, que s'ha confeccionat a través "d'ingressos reals". Referent als ingressos corrents, Lluís Abella va explicar que els canvis a destacar són l'increment dels impostos indirectes per una millora de l'ICIO, l’augment del capítol de taxes i altres ingressos com la llicència de l’obra de la plaça del Pòsit (240.000 euros) i una baixada d’ingressos patrimonials.

Referent als ingressos de capital s’han pressupostat 100.000 euros menys per alienació de béns, s’han pressupostat 500.000 euros procedents d’altres administracions i que permetran fer inversions, i la resta de capítols queden igual.

Les regidories de Turisme, Ensenyament o Benestar Social incrementen


Pel que fa a les despeses, el regidor va destacar la rebaixa significativa del capítol 1 (Personal), que des del 2011 ha sofert una disminució de 4 milions d'euros. Per regidories, Abella va apuntar que hi havien algunes que incrementaven la seva partida a causa de la recent remodelació de l'equip de govern, com la regidoria de Governació, que augmenta el pressupost perquè hi figura l'àrea de Noves Tecnologies, que abans depenia d'Hisenda, o la regidoria de Benestar Social, que incrementa en més d'un 10% les bonificacions fiscals i passen de 40.000 a 89.000 euros. La regidoria de Turisme també veu incrementada la partida gràcies a la taxa turística.

Per altra banda, el regidor va apuntar que la regidoria de Cultura reduïa en més de 90.000 euros el pressupost perquè s'havia eliminat la partida destinada al Festival Internacional de Música, que enguany es tornarà a externalitzar.

 Despesa corrent per orgànica
2015
 2014 Diferència
 Personal14.229.292,59
 14.107.268,03 +122.024,56
 Alcaldia274.980
 284.980 -10.000
 Administració General
690.343,12
 826.110 -135.766,88
 Ensenyament1.232.254,37
 1.138.661,87 +93.592,50
 Promoció Econòmica
261.612
 246.612 +15.000
 Esports i Festes
1.081.898,72
 1.086.898,72 -5.000
 Governació1.907.229,19
 1.521.769,98 +385.459,21
 Benestar Social
1.129.589,76
 1.129.781,48 -191,72
 Salut i Polítiques d'Igualtat
46.732,22
 --
 Planificació de Ciutat
 i Cultura
460.465,09
553.539,99
 -93.074,90
 Serveis, Espai Públic
 i Medi Ambient
10.091.450
 9.844.650 +246.800
 Joventut i Relacions Cíviques
312.995,30
 315.250 -2.254,70
 Urbanisme43.802,78
 57.100 -13.297,22
 Turisme1.139.538
 1.050.228,47 +89.309,53
 Hisenda
2.096.966,74
2.597.151,48
-500.184,74
 Total
34.999.149,88
34.760.002,02
+239.147,86


Pressupost consolidat de 44 milions d'euros


Referent als organismes autònoms, Abella va explicar que es mantenia l'aportació al Patronat de l'Escola de Música i a l'Institut Municipal d'Esports (IMEC). Per al 2015, l'Ajuntament incrementa prop de 7.000 la partida del Museu d'Història i el Patronat de Turisme veu incrementat el pressupost en més de 89.000 euros. Per tant, el pressupost consolidat per al proper any serà de 44 milions d'euros.

 Organismes autònoms
 2015 2014 Diferència
 Patronat de Música
 438.200 438.200 =
 Patronat Museu d'Història
 134.950,09 128.024,99 +6.925,10
 Patronat de Turisme
 809.354,70 720.045,17 +89.309,53
 Institut Municipal d'Esports
 828.020,72 828.020,72 =
 Total 2.210.525,51 2.114.290,88 +96.234,63


Prop d'1,8 milions d'euros destinats a inversions

Tant l'alcaldessa com el regidor van destacar que el pressupost comptarà amb una partida d’inversió de 1.769.865,32 euros que es finançarà amb aportacions de la Diputació de Tarragona, l'ingrés de la llicència de les obres del Pòsit, la sentència favorable a l’Ajuntament de PLADEPRO i l’alienació de terrenys, entre d’altres. L'alcaldessa va explicar que aquesta partida d’inversions servirà tant per finançar les inversions que planifiqui el consistori com també per al pagament de sentències judicials rebudes en els darrers anys, com la de l’expropiació de la Torre del Llimó, la del carrer Andròmeda i els acords amb Viescu. Així, la xifra final d’inversió disponible es situarà al voltant dels 800.000 euros i podria augmentar en 300.000 euros si l’Ajuntament ven solars municipals.

El detall de les inversions serà presentat en públic la setmana vinent i l’objectiu del govern, segons van apuntar Dalmau i Abella, serà realitzar petites intervencions en diferents àrees i zones del municipi, per posar al dia aquelles accions que no s’han pogut dur a terme en els primers tres anys de mandat.

Comenta aquest article