Seguici festiu de la Festa Major de Sant Pere

Fotos de Berta Ruiz